Листа на дипломски


Salesforce eCommerce Cloud
  Студент 153075 - Тамара Кариќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 25.09.2020
  Време на одбрана 10:00
BLANKET CLUSTERER: Хиерархиски и генерички python модул за кластерирање на податоци потребни за обработка на природни јазици
  Студент 161048 - Константин Богданоски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 23.09.2020
  Време на одбрана 17:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Sweetgreen
  Студент 121190 - Александар Митев
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 25.09.2020
  Време на одбрана 14:00
Најкористени алатки за бизнис аналитика
  Студент 163200 - Александар Јањиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 25.09.2020
  Време на одбрана 12:00
Sentiment Analysis in Twitter Data with Graph Structures and Deep Learning
  Студент 161528 - Филип Маркоски
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Соња Гиевска
  Член 2 Фросина Стојановска
  Датум на одбрана 10.09.2020
  Време на одбрана 10:00
Дигитален маркетинг во политички изборни кампањи
  Студент 131059 - Бојана Ѓорѓиева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Весна Димитриевска Ристовска
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 20.08.2020
  Време на одбрана 11:00
Application of Machine learning in Cryptanalysis concerning algorithms from Symmetric Cryptography
  Студент 161536 - Милена Ѓорѓиевска-Перушеска
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Docker stats monitor – Алатка за мониторирање на Docker контејнери со податочно ориентирана архитектура развиена со принципите на функционалното програмирање
  Студент 161507 - Васил Василев
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Јован Калајџиески
  Датум на одбрана 11.09.2020
  Време на одбрана 13:00
Андроид апликација за наоѓање/издавање сместување
  Студент 161203 - Илија Петров
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Наси Јофче
  Датум на одбрана 23.09.2020
  Време на одбрана 18:00
Машинско учење во криптографија
  Студент 141010 - Живкица Ивановска
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Социјална веб плаформа за помош во учење
  Студент 143113 - Илија Станинов
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 23.09.2020
  Време на одбрана 16:00
Паметно земјоделство базирано на IoT
  Студент 155024 - Јорданчо Митев
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 24.08.2020
  Време на одбрана 11:00
Unity како погонувач за развој на едукативна игра од областа на информатиката
  Студент 132049 - Кристиан Филиповски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 24.07.2020
  Време на одбрана 12:30
Explorations into graph-based recommender systems
  Студент 161517 - Ѓорѓина Цениќ
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Фросина Стојановска
  Датум на одбрана 19.08.2020
  Време на одбрана 10:00
Геосоцијална андроид апликација
  Студент 156013 - Александар Крстевски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 19.08.2020
  Време на одбрана 19:00
Платформа за споделување и изнајмување на облека
  Студент 161501 - Ана Тодоровска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 15.09.2020
  Време на одбрана 18:00
Алгоритми и податочни множества за учење кај автономни возила
  Студент 163107 - Оливер Бранковиќ
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 04.09.2020
  Време на одбрана 14:00
Предвидување на аерозагадување со рекурентни невронски мрежи
  Студент 151015 - Зафир Стојановски
  Ментор Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Супер-резолуција на микроскопски слики од ткива со примена на GAN
  Студент 171055 - Нора Николоска
  Ментор Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 31.07.2020
  Време на одбрана 11:00
Развивање на Mобилни Aпликации со React Native и Redux
  Студент 145018 - Стефан Кржовски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Наси Јофче
  Датум на одбрана 19.08.2020
  Време на одбрана 17:00
Веб апликација во Elixir за правење и менаџирање нарачки за ресторани
  Студент 143063 - Бесник Шабани
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 27.05.2020
  Време на одбрана 17:30
Електронска библиотека за размена на дигитални и физички книги
  Студент 153024 - Наум Поп-Стефанија
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 08.07.2020
  Време на одбрана 18:00
Повеќе-нивовски пристап за автоматска идентификација на корисници кои шират говор на омраза на Твитер
  Студент 161002 - Марјан Ралевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Слободан Калајџиски
  Датум на одбрана 21.07.2020
  Време на одбрана 17:30
Креирање на лаборатории за сајбер безбедност
  Студент 133149 - Дарко Андреевски
  Ментор Анастас Мишев
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Војдан Ќорвезировски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Grab
  Студент 151018 - Ирена Суклоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 16.04.2020
  Време на одбрана 17:45
Користење на Metaspolit за анализа на безбедност на системи
  Студент 141063 - Сара Зеќо
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 11.06.2020
  Време на одбрана 16:00
Salesforce Marketing Cloud
  Студент 153016 - Нида Карамети
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 16.04.2020
  Време на одбрана 17:00
Анализа на кошаркарски натпревар во НБА со примена на вериги на Марков
  Студент 2208 - Данчо Матев
  Ментор Александра Поповска Митровиќ
  Член 1 Верица Бакева Смиљкова
  Член 2 Весна Димитрова
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за менаџмент на БЕСТ Скопје
  Студент 141540 - Емил Николовски
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Бојана Котеска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 20.07.2020
  Време на одбрана 15:00
Улогата на IoT во современиот бизнис со посебен осврт кон Salesforce IoT
  Студент 163275 - Иван Димов
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 21.04.2020
  Време на одбрана 17:45
Анализа на хардверскиот генератор на случајни броеви InfNoise и негово тестирање
  Студент 142006 - Ѓорче Цековски
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Методологии за развој на софтвер
  Студент 151079 - Марија Давчевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 15.04.2020
  Време на одбрана 17:45
Основи за развивање на IoT апликации
  Студент 132008 - Матија Андреевска
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Имплементација на E-commerce веб страна со помош на SAP Commerce Cloud v2 - Hybris и Spartacus
  Студент 121067 - Ѓорге Љоков
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Chatbot апликација со користење на Microsoft Azure платформата
  Студент 121155 - Филип Калковалиев
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 18.05.2020
  Време на одбрана 18:00
Веб апликација за online продажба на полиси за осигурувањe
  Студент 153058 - Александар Стојаноски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Дизајн на агент-играч за играта Connect4 базиран на учење со поттикнување
  Студент 151063 - Вилијан Монев
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана 21.05.2020
  Време на одбрана 12:00
Имплементација на решение за паметен дом базирано на интернет на нештата
  Студент 151058 - Андреј Јованов
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 10.04.2020
  Време на одбрана 16:00
Продукција на мобилни игри
  Студент 13235 - Тамара Марковска
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 02.03.2020
  Време на одбрана 11:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во The Walt Disney Company
  Студент 153194 - Марија Митрева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 13.07.2020
  Време на одбрана 11:00
Анализи на иновацијата, бизнис моделот и начинот на примена на ИКТ во Shopify
  Студент 153051 - Мери Милошевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 21.04.2020
  Време на одбрана 18:30
Програма на e-жителство (дел од е-Естонија)
  Студент 122094 - Кристијан Петковски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 12.05.2020
  Време на одбрана 10:00
Еволуцијата низ верзиите на Microsoft Dynamics AX и практики за развивање на дополнителни функционалности
  Студент 141090 - Игор Јосифоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 07.07.2020
  Време на одбрана 17:30
Интегриран систем за паметно село
  Студент 142051 - Филип Јосифоски
  Ментор Владимир Здравески
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 11.06.2020
  Време на одбрана 17:15
Веб сајт на основно училиште "Ванчо Китанов" од Пехчево
  Студент 112046 - Стојан Јовевски
  Ментор Весна Димитриевска Ристовска
  Член 1 Наташа Илиевска
  Член 2 Методија Јанчески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата,бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Алибаба
  Студент 141145 - Ирем Мејзини
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Дејан Спасов
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 21.04.2020
  Време на одбрана 17:00
Споредбена анализа на е-влада во Македонија и Данска
  Студент 145067 - Милан Аќиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 25.09.2020
  Време на одбрана 11:00
Подем на интернет инфраструктурата во мултимедијалните мрежи
  Студент 133122 - Стојанче Ќировски
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 07.05.2020
  Време на одбрана 11:00
Развојно тестирање при изградба на социјален медиум во Ларавел 6
  Студент 128018 - Фросина Стојановска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Тестирање на функционалноста и безбедноста на WordPress
  Студент 151119 - Ива Петровиќ
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 14.02.2020
  Време на одбрана 12:00
Веб платформа за управување со бизнис процес за откуп
  Студент 142035 - Ивана Димитровска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 09.06.2020
  Време на одбрана 12:00
Алатки за проектен менаџмент и нивна примена кај агилните методологии
  Студент 133016 - Ангелина Маркова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Модел за препорака на цена за нови AirBnB огласи
  Студент 153050 - Ненад Трајковиќ
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Билјана Стојкоска
  Датум на одбрана 28.01.2020
  Време на одбрана 14:00
Веб аплкација за менаџирање на работата на хотел
  Студент 141094 - Мирко Славковски
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Билјана Стојкоска
  Датум на одбрана 09.06.2020
  Време на одбрана 13:00
Веб апликација за пребарување и преглед на информации за филмови од повеќе извори
  Студент 151109 - Борче Велков
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 14.07.2020
  Време на одбрана 19:30
Квантни компјутери и алгоритми
  Студент 155025 - Мартин Трајков
  Ментор Ласко Баснарков
  Член 1 Љупчо Коцарев
  Член 2 Владимир Трајковиќ
  Датум на одбрана 23.01.2020
  Време на одбрана 10:00
Споредбена анализа на агилни методологии за развој на софтвер
  Студент 125058 - Ана Дрндаревска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 05.02.2020
  Време на одбрана 12:00
Развој на игра со користење на ГОАП парадигмата
  Студент 131160 - Александар Петрушевски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 02.09.2020
  Време на одбрана 19:00
Step By Step - Едукативна игра за алгоритамско размислување
  Студент 151506 - Дамјан Најдов
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Платформа за автоматизирана евалуација на веб апликации со користење на Docker контејнери
  Студент 151160 - Ален Станков
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 09.04.2020
  Време на одбрана 16:30
Евалуација на обуката на наставниците и наставната програма за предметот Работа со компјутер и основи на програмирање во основното образование
  Студент 151513 - Петар Пројчевски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 13.02.2020
  Време на одбрана 15:30
Методологии и алатки за тестирање на софтвер
  Студент 113001 - Александар Алексовски
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 21.07.2020
  Време на одбрана 12:00
Платформа за наоѓање доктори, закажување на термини и менаџирање на пациенти
  Студент 131083 - Борче Глафче
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Апликација за менаџирање на локална библиотека во ИТ компанија
  Студент 153009 - Мартин Наумоски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Марија Михова
  Член 2 Билјана Стојкоска
  Датум на одбрана 17.01.2020
  Време на одбрана 14:01
Детекција на Атријална Фибрилација со методи на машинско учење
  Студент 151062 - Димитри Дојчиновски
  Ментор Марјан Гушев
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб-базирана апликација за статистичка анализа на податоци за генска експресија
  Студент 125017 - Ивана Колевска
  Ментор Александра Поповска Митровиќ
  Член 1 Верица Бакева Смиљкова
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 26.12.2019
  Време на одбрана 12:00
Примена на напреден систем за анализа на податоци во високообразовни институции – предизвици и решенија
  Студент 132037 - Игор Кировски
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Опис на техники за тестирање за веб апликации
  Студент 153084 - Симона Митреска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 08.05.2020
  Време на одбрана 17:00
Realtime пратформа за пракси и вработувања
  Студент 155005 - Габриела Ѓоргиевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 23.12.2019
  Време на одбрана 13:30
Веб апликација за споделување превоз
  Студент 153057 - Атанас Николовски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб каталог за кулинарски совети и рецепти
  Студент 153041 - Цветанка Николовска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Техники за одржување и еволуција на затекнат код
  Студент 135011 - Огнен Ѓоргиевски
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Паметна мобилна апликација за водење на медицинска терапија
  Студент 143025 - Сашо Никудиноски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 23.12.2019
  Време на одбрана 12:00
Автоматизирање на процесот на нарачка и продажба на рачно ткаени производи според спецификациите на купувачите
  Студент 141139 - Ана Гоцевска
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 01.06.2020
  Време на одбрана 17:30
Систем за нарачка на храна од ресторани
  Студент 153018 - Никола Соколов
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 21.02.2020
  Време на одбрана 11:00
Веб платформа за размена на услуги
  Студент 153066 - Филип Божиновски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 15.01.2020
  Време на одбрана 12:00
Анализа и компарација на брокерите ActiveMQ, RabbitMQ и Apache Kafka
  Студент 143131 - Беркан Теловски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб платформа за возни линии
  Студент 153031 - Трајче Велев
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Апликација за поврзување на доктори и пациенти
  Студент 151044 - Елена Настевска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
XESame - алатка за конвертирање на податоци за деловни процеси од релациона база на податоци во дневник на настани
  Студент 143014 - Љубица Крушаровска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 27.11.2019
  Време на одбрана 15:00
Сензори и сензорски мрежи кај моторцикли
  Студент 112079 - Стефан Ристовски
  Ментор Анастас Мишев
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 28.01.2020
  Време на одбрана 13:00
Анализа и споредба на SQL Server Memory-Optimized и Columnstore решениja
  Студент 127017 - Александар Велкоски
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 19.12.2019
  Време на одбрана 11:00
Преглед на техники и алатки за процесирање на аудио сигнали
  Студент 153010 - Софија Шишевска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Александра Дединец
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 14.07.2020
  Време на одбрана 11:30
Детекција на објекти во реално време
  Студент 151024 - Душко Клинчаров
  Ментор Андреа Кулаков
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 19.12.2019
  Време на одбрана 10:00
Систем за управување со настава во средни училишта - High School Management System
  Студент 151060 - Ана-Марија Темелкоска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за книга со рецепти со Angular Framework
  Студент 111168 - Филип Петровски
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 25.02.2020
  Време на одбрана 13:00
Образовен софтвер со код едитор за html, css и javascript
  Студент 153099 - Елена Симиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 13.11.2019
  Време на одбрана 15:30
2Д игра во Swift со SpriteKit (2D game in Swift with SpriteKit)
  Студент 132052 - Мартин Стаменковски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 23.09.2020
  Време на одбрана 14:00
Обработка на текст од кратки биографии напишани на македонски и англиски јазик
  Студент 151091 - Андреј Илиевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Слободан Калајџиски
  Датум на одбрана 04.05.2020
  Време на одбрана 17:00
Апликација за управување со отсуства за повеќе мобилнни платформи
  Студент 136009 - Александар Андонов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 09.03.2020
  Време на одбрана 14:00
Паралелни складишта на податоци - архитектура на платформата MS APS
  Студент 133013 - Стефан Симоновски
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Систем за поднесување барањa за одмор
  Студент 143122 - Кире Арсовски
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 24.12.2019
  Време на одбрана 11:00
Scrum, Kanban, Lean, и Extreme Programming (XP) агилни методологии
  Студент 141521 - Тијана Радиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 20.08.2020
  Време на одбрана 12:00
Микросервисна платформа за онајн продажба и следење на нарачки
  Студент 151111 - Андреј Димитриоски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 12.03.2020
  Време на одбрана 10:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Huawei
  Студент 132079 - Танкица Ристова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 13.11.2019
  Време на одбрана 15:00
Веб апликација за менаџирање на универзитетските проекти
  Студент 141074 - Христина Хаџиева
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Moodle plugin за тестирање на знаења од програмирање во C++
  Студент 141505 - Денис Мазникар
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 17.12.2019
  Време на одбрана 14:00
Мобилна апликација за рационализација на употребата на сопствените превозни средства во сообраќајот како поттик на зачувување на еколошката средина
  Студент 151093 - Каљтрин Исмаили
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 14.04.2020
  Време на одбрана 17:00
Веб апликација за бејбиситери
  Студент 118016 - Љупчо Ќириќ
  Ментор Владимир Здравески
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 31.10.2019
  Време на одбрана 09:00
Електронско тестирање за знаења од програмирање преку автоматски генерирани програмски кодови
  Студент 141520 - Александар Андевски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 24.10.2019
  Време на одбрана 17:00
Примена на криптовалути
  Студент 122017 - Наталија Давчевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 01.11.2019
  Време на одбрана 13:00
Платформа за резервација на термини во спортски објект
  Студент 143020 - Васил Каракулев
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Изработка на веб апликација за онлајн продавница со помош на Firebase како Backend-as-a-Service
  Студент 153092 - Мите Ташков
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во AMD
  Студент 141040 - Војо Тенев
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 12.11.2019
  Време на одбрана 15:45
Процес на тестирање на софтвер со примена на скрам методологија
  Студент 121069 - Елеонора Гигоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 31.10.2019
  Време на одбрана 14:00
Безбедносни слабости на безжични уреди за специјализирана намена
  Студент 151123 - Ана Неркова
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 15.11.2019
  Време на одбрана 12:00
Управување со предиктивни модели во Structured Streaming на Spark платформата
  Студент 151022 - Бојан Евкоски
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој на веб апликација за преглед на спортски натпревари во реално време
  Студент 151127 - Емил Поповски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 06.12.2019
  Време на одбрана 12:30
Веб апликација за автоматско генерирање на фактури
  Студент 155004 - Димитар Пажик
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 11.02.2020
  Време на одбрана 09:15
Симулација на физички својства на цврсти тела (rigid bodies) во Blender 3D
  Студент 143021 - Фидан Јованов
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Сузана Лошковска
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
СОЦИЈАЛНА МРЕЖА ЗА ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ (MY PET)
  Студент 13407 - Томислав Мицевски
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 21.10.2019
  Време на одбрана 11:00
Администрација на мрежен пристап со користење на Cisco ISE
  Студент 132015 - Горан Јанкуловски
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Филип Блажевски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа и визуелизација на музички трендови со Neo4j
  Студент 141092 - Ангела Митровска
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 25.10.2019
  Време на одбрана 12:00
Salesforce Service Cloud
  Студент 141013 - Марија Велкова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 12.11.2019
  Време на одбрана 15:00
Веб апликација за поставување на прашања во слободен говор и визуализација на резултатите
  Студент 151029 - Давид Ристов
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Систем за распоред на дежурства за ФИНКИ
  Студент 151503 - Невена Стојанова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 26.02.2020
  Време на одбрана 10:30
Систем за теренско работење со користење на Progressive Web App
  Студент 155053 - Филип Симоновски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 26.05.2020
  Време на одбрана 15:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Фејсбук
  Студент 145035 - Суат Фазлиу
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 31.10.2019
  Време на одбрана 10:00
Metricity - Запознај го својот клиент
  Студент 151034 - Дарио Марковски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана 11.06.2020
  Време на одбрана 11:45
Анализа на податоци од фудбалски натпревари со Длабоко учење
  Студент 131178 - Стефан Маркоски
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 17.10.2019
  Време на одбрана 12:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Airbnb
  Студент 133012 - Тања Трифуновска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 14.10.2019
  Време на одбрана 09:00
Развој на едукативна игра за Андроид
  Студент 141027 - Теодора Петровска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Андреја Наумоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на метагеномски податоци
  Студент 141052 - Стефани Костадиновска
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 08.11.2019
  Време на одбрана 09:30
Мониторирање на индикатори на апликации за здравство
  Студент 153017 - Кристина Трајковска
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 31.10.2019
  Време на одбрана 14:00
Влијанието на гејминг индустријата - придобивка за модерното општество
  Студент 123058 - Филип Костадиноски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 14.10.2019
  Време на одбрана 09:00
Платформа за е-учење и м-учење руски јазик
  Студент 111089 - Ѓорѓи Јанчески
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Весна Димитриевска Ристовска
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 24.10.2019
  Време на одбрана 10:30
Анализа на музички трендови во географски мрежи
  Студент 151156 - Лидија Јовановска
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Мирослав Мирчев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Директориум за листање на велосипеди - BikeDirectory
  Студент 153001 - Верица Матовиќ
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Амазон
  Студент 117027 - Кристина Топузовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 12.03.2020
  Време на одбрана 12:00
Банки на обележја (Feature Stores) во скалабилни решенија за машинско учење и нивна имплементација
  Студент 151055 - Кристијан Колев
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 10.03.2020
  Време на одбрана 13:00
Анализа и имплементација на UX шаблони за управување со Организациска Структура
  Студент 143162 - Иван Петровски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 29.10.2019
  Време на одбрана 11:00
Анализа и имплементација на шаблони за управување со Организациска Структура
  Студент 143093 - Александар Бујароски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 30.10.2019
  Време на одбрана 10:00
Web платформ за генерирање Jasper извештаи со Spring Boot и React.
  Студент 141503 - Марина Ѓоргиева
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 26.11.2019
  Време на одбрана 13:30
Споредбена анализа на Amazon Web Services и Microsoft Azure
  Студент 153002 - Ангела Климоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 08.06.2020
  Време на одбрана 11:30
Алтернативно процесирање во трактографија на невродегенеративни болести
  Студент 151038 - Виктор Домазетоски
  Ментор Љупчо Коцарев
  Член 1 Мирослав Мирчев
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Социјална мрежа за студенти базирана на full-stack скалабилна архитектура во .net core и angular
  Студент 131537 - Дарко Мешковски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 22.10.2019
  Време на одбрана 09:00
Компјутерско размислување и негова примена во образованието
  Студент 151099 - Мирослав Митровски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Изработка на платформа за пријавување на проблеми
  Студент 131188 - Антонио Анѓелкоски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за вежбање на читање
  Студент 151026 - Елена Ѓорѓиоска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Модели за пресметување крвен притисок од ЕКГ сигнал
  Студент 151006 - Стефан Кочев
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана 17.09.2019
  Време на одбрана 15:00
Enhanced Frequent Itemset Recommender - Алгоритам за препорачување на API функции
  Студент 151013 - Јован Калајџиески
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 19.09.2019
  Време на одбрана 12:00
Систем за управување со камери за мониторинг на рути
  Студент 151072 - Влатко Спасев
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Инфраструктури за обработка на масивни потоци на податоци
  Студент 151147 - Филип Пројчески
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Автоматско моделирање на бази на податоци со помош на машинско учење
  Студент 151002 - Горан Митров
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 11.11.2019
  Време на одбрана 12:00
Веб апликација за динамичко прикажување на туристички содржини
  Студент 151033 - Тијана Лазарова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Естетска евалуација на слики со користење на пресметковни методи
  Студент 156010 - Драган Апостолски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мобилна апликација за организација Notepack
  Студент 151009 - Кристина Коларовска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за евиденција на кандидати во автошкола
  Студент 151021 - Ана Ивановска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Целосен тек на развивање на ЈRPG игра
  Студент 135034 - Никола Ангеловски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Создавање на SQL прашања од слободен говор
  Студент 151025 - Бранко Фурнаџиски
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана 26.02.2020
  Време на одбрана 10:00
Интерактивна веб апликација за е-спорт
  Студент 162017 - Александар Стојков
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 30.08.2019
  Време на одбрана 10:00
Веб платформа за музички колектив
  Студент 141143 - Андреја Јовановски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Симулација на реален живот во играта GTA V со употреба на Network API
  Студент 132054 - Милан Миладиновски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Архитектура за динамичко поставување на предиктивни модели во Apache Flink
  Студент 151083 - Александар Трајковски
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Споредба на перформансите помеѓу MySQL и MongoDB базите на податоци
  Студент 151001 - Сара Велјаноска
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 25.12.2019
  Време на одбрана 13:00
Анализа на побравања за систем за плаќање во угостителски објект
  Студент 153021 - Душка Мицевска
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 26.11.2019
  Време на одбрана 10:00
Веб апликација за менаџирање на академија со курсеви
  Студент 122047 - Мартин Захов
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 11.02.2020
  Време на одбрана 10:30
Длабока сегментација на објекти од интерес со вештачки податочни множества
  Студент 151012 - Александар Деспотовски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 30.09.2019
  Време на одбрана 11:00
Сегментација и опишување на различни видови отпадоци во слики
  Студент 151053 - Филип Деспотовски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 30.09.2019
  Време на одбрана 11:00
Анализа на мрежи добиени од генетски податоци
  Студент 131114 - Стефан Канан
  Ментор Љупчо Коцарев
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Динамички конфигурирана статистичка анализа на податоци во Apache Flink
  Студент 151020 - Стефан Андонов
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана 01.10.2019
  Време на одбрана 13:30
Развој на систем за детекција на движење
  Студент 153003 - Даниел Димовски
  Ментор Љупчо Антовски
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 20.11.2019
  Време на одбрана 12:00
Предиктивна анализа на временски серии со длабоки невронски мрежи
  Студент 151101 - Јане Ламески
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Инвеститорска платформа за агрегирање на податоци за компании помогната од текстуална анализа на чувства
  Студент 151049 - Филип Спасовски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 12.07.2019
  Време на одбрана 09:00
Синџирот на вредности на видео игрите
  Студент 145025 - Трајче Богдановски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Препознавање на човечки активности со користење на пасивни инфрацрвени сензори и микробранови радар сензори
  Студент 151005 - Александра Божиноска
  Ментор Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 06.11.2019
  Време на одбрана 10:11
Комбиниран пристап кон анализa на клучните фактори поврзани со ширењето на гласини на Твитер
  Студент 151003 - Андреј Јанчевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана 28.06.2019
  Време на одбрана 11:00
Платформа за приказ, каталогизирање и следење на настани
  Студент 131062 - Владимир Лапевски
  Ментор Андреа Кулаков
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Инсталација, подесување и обезбедување на ElasticSearch кластер
  Студент 111113 - Алек Костов
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на методи и техники за криење на пораки преку слики и аудио датотеки
  Студент 151504 - Кристина Петрушевска
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Систем за препораки со употреба на Аpache Spark
  Студент 141115 - Анастасија Цуцулова
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Кире Триводалиев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на големи податоци со користење на SPLUNK
  Студент 143059 - Александар Ѓорески
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Владимир Трајковиќ
  Датум на одбрана 09.07.2019
  Време на одбрана 10:00
Пазар на услуги во облак
  Студент 141128 - Марија Спасовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 15.04.2020
  Време на одбрана 17:00
Salesforce Community Cloud
  Студент 143008 - Стефани Најдоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Aнализа на Splunk Enterprise
  Студент 143087 - Дарио Матиќ
  Ментор Марјан Гушев
  Член 1 Дејан Спасов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Е-влада во Република Македонија
  Студент 145026 - Маргарита Цуклева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 11.11.2019
  Време на одбрана 13:30
A Hybrid Approach to Book Recommender Systems
  Студент 141513 - Бодан Ѓозински
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Кире Триводалиев
  Датум на одбрана 04.11.2019
  Време на одбрана 15:00
Дизајн и имплементација на платформа како сервис за потребите на ФИНКИ
  Студент 152001 - Војдан Ќорвезироски
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Панче Рибарски
  Датум на одбрана 02.07.2019
  Време на одбрана 12:00
БИХЕВИОРАЛЕН МАРКЕТИНГ НА ФЕЈСБУК
  Студент 111015 - Мабела Атанасовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 24.06.2019
  Време на одбрана 10:00
Веб апликација за сместување и привремена работа
  Студент 141130 - Анастасија Гигоска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Панче Рибарски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Процесирање на ЕКГ сигнали
  Студент 152004 - Ера Ајдарага
  Ментор Марјан Гушев
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Анастас Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Exploratory study of building a recommender systems using deep learning model for learning to rank
  Студент 161519 - Данаил Кржаловски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Кире Триводалиев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Споредба на принципи на развој и перформанси на нативна и мобилна веб апликација
  Студент 131163 - Дарко Оровчанец
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Соња Филипоска
  Датум на одбрана 16.04.2020
  Време на одбрана 16:04
Проверка на квалитетот на кодот и негово подобрување
  Студент 161154 - Јована Кртолица
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 04.07.2019
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација за водење евиденција во адвокатска канцеларија
  Студент 153027 - Нена Петровска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 23.08.2019
  Време на одбрана 08:30
Развоj и имплементациjа на мобилна апликациjа за наградување на лоjалноста на корисниците
  Студент 131221 - Елена Илиевска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Весна Димитриевска Ристовска
  Датум на одбрана 05.06.2019
  Време на одбрана 11:00
Надополнета наспроти виртуелна реалност
  Студент 132006 - Тина Трипуновска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 24.06.2019
  Време на одбрана 09:00
Веб апликација за продажба на карти за културни настани
  Студент 141008 - Катерина Темјаноска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мобилна апликација за олеснување на описменувањето кај децата со Даунов синдром
  Студент 151008 - Ива Михајловска
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 11.06.2019
  Време на одбрана 12:00
Мобилна апликација за вежбање на меморијата кај децата со Даунов синдром
  Студент 151103 - Давор Трифунов
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 13.06.2019
  Време на одбрана 10:00
Преглед на Knockout js и изработка на пример To Do апликација
  Студент 143037 - Евгенија Цветановска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Разработка на техники за усогласување на движење (matchmove)
  Студент 91707 - Сандра Најдановска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Извлекување на информации од неструктурирани податоци и податочна нормализација во доменот на исхрана и нутриционизам
  Студент 161017 - Горјан Поповски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана 12.06.2019
  Време на одбрана 13:00
Веб апликација за визуелизација на акциите од NASDAQ берзата
  Студент 151518 - Стефан Џалески
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Гоце Арменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Детекција на аутизам од снимки добиени со магнетна резонанца
  Студент 131069 - Јован Крајевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 10.06.2019
  Време на одбрана 12:00
Оптимизирање за Google Discover со NLP SEO
  Студент 121122 - Емилија Ѓорѓевска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана 05.07.2019
  Време на одбрана 12:00
Веб платформа за стоматолошка ординација
  Студент 122021 - Сања Ташковска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа и дизајн на софтвер за Авторска агенција со примена на Scrum методологија
  Студент 133004 - Jелена Обрадовиќ
  Ментор Коста Митрески
  Член 1 Андреја Наумоски
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мобилна апликација за учење математика наменета за деца со Даунов синдром
  Студент 151041 - Марија Крстеска
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 04.07.2019
  Време на одбрана 10:00
Примена на е-банкарство во Македонија
  Студент 122012 - Анастасија Павловска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 14.10.2019
  Време на одбрана 09:00
Веб-апликација за следење на работата во градинките
  Студент 122074 - Нино Миладиновски
  Ментор Сузана Лошковска
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мобилна апликација за интеракција со виртуелни објекти во проширена реалност
  Студент 141161 - Кристијан Кофилоски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана 30.09.2019
  Време на одбрана 14:00
Апликација за визуелно решавање на сложувалки
  Студент 131056 - Филип Димовски
  Ментор Андреа Кулаков
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 25.02.2020
  Време на одбрана 12:00
Веб платформа за следење и анализа на цени на производи во реално време
  Студент 131150 - Ивана Ристова
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 08.07.2019
  Време на одбрана 11:00
Систем за контрола на пристап и детекција на чад
  Студент 142034 - Ѓорѓи Стојчевски
  Ментор Дејан Спасов
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Невена Ацковска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Генеративни спротивставени мрежи и нивна примена во компјутерска визија
  Студент 141036 - Никола Томиќ
  Ментор Андреа Кулаков
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 02.07.2019
  Време на одбрана 13:00
Веб платформа за фитнес исхрана
  Студент 141025 - Никола Кировски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Застои (deadlocks) во SQL Server - Анализа и превенција
  Студент 131036 - Ангела Ивановска
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 08.11.2019
  Време на одбрана 11:00
Споредба на UIKit и SwiftUI
  Студент 141156 - Филип Сарџоски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Примена на NEM blockchain платформата за издавање на лиценци од страна на државните органи
  Студент 145004 - Мартин Рамов
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб платформа за анализа на податоци за акции на компании од регионот
  Студент 142071 - Филип Јанев
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 17.06.2019
  Време на одбрана 10:00
Веб апликација за препознавање на карактери од слики
  Студент 141190 - Симон Стојановски
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мобилна апликација за пронаоѓање на банкомати со користење на проширена реалност - НајдиБанкомат АР
  Студент 121068 - Ненад Љубиќ
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана 28.06.2019
  Време на одбрана 15:00
Примена на виртуелна реалност во медицината
  Студент 131058 - Михаела Ораческа
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Концептот „Brainstorming“ низ Блумовата таксономија - од интеракција на мали идеи до врвни софтверски реализации
  Студент 131022 - Стефани Костовска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 23.05.2019
  Време на одбрана 11:00
Finki Scholar, a publications database for the Faculty of Computer Science and Engineering scholars
  Студент 151512 - Христијан Ѓоршевски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Билјана Тојтовска
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 10.03.2020
  Време на одбрана 11:00
Динамички контролирана компонента за филтрирање на бизнис податоци во VueJS
  Студент 141539 - Виктор Димковиќ
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Архитектонска рамка за градење на кориснички интерфејси чувствителни на податочни промени
  Студент 121193 - Александар Дембовски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Слободан Калајџиски
  Датум на одбрана 29.10.2019
  Време на одбрана 15:00
Систем за конференциска комуникација во реално време
  Студент 132065 - Атанасиј Јосифоски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 07.11.2019
  Време на одбрана 14:00
Автоматско препознавање на говор на омраза во коментари на социјалните мрежи
  Студент 141048 - Кристина Попова
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Катерина Здравкова
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 06.05.2019
  Време на одбрана 12:30
Споредба на иновацијата, бизнис моделот и начинот на примена на ИКТ помеѓу Samsung и Apple
  Студент 121052 - Младен Радески
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 18.04.2019
  Време на одбрана 10:00
Анализа и дизајн на систем за резервации и нарачки со вградена интелигенција
  Студент 122127 - Зорана Наумова
  Ментор Андреја Наумоски
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 18.03.2019
  Време на одбрана 15:03
"Интернет на нешта" технологии: споредба и нивна примена
  Студент 142069 - Сандра Нанчева
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 12.04.2019
  Време на одбрана 12:00
Изработка на игра „Судоку“ во Qt Framework Cross Platform развојна околина
  Студент 122018 - Дарко Георгиевски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Илинка Иваноска
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 11.11.2019
  Време на одбрана 10:00
Развој на Hyper-Casual игра во Unity
  Студент 035208 - Мирослав Митревски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Катарина Тројачанец
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за објавување на огласи за автомобили
  Студент 132041 - Мартин Јосифовски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 04.06.2020
  Време на одбрана 11:06
CUDA Пресметување
  Студент 145005 - Илија Лазороски
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 06.03.2019
  Време на одбрана 18:00
Веб апликација за промоција на културни настани и артисти во Македонија
  Студент 121234 - Елени Мицковска
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Катерина Здравкова
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 06.03.2019
  Време на одбрана 12:00
Примена на програмскиот јазик Java во изработка на веб апликација „Find а Roommate“
  Студент 151082 - Стефанија Михајловска
  Ментор Катарина Тројачанец
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на хардверски напади кај уреди со ограничени ресурси
  Студент 141006 - Александар Васовски
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Христина Михајлоска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мое инфо - анализа и обработка на податоци од берза
  Студент 121033 - Христијан Тасевски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 09.05.2019
  Време на одбрана 13:15
Predicting thermal power consumption of the Mars Express satellite with data stream mining
  Студент 151502 - Божидар Стеваноски
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој на serverless апликации со Amazon Web Services со користење на Serverless Application Model
  Студент 13572 - Елена Трајковска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 14.11.2019
  Време на одбрана 14:00
Употреба на Spring Boot и Angular во апликација за убавините на Македонија
  Студент 141114 - Александар Малчев
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 21.05.2019
  Време на одбрана 11:20
Проценка на квалитетот на Wordpress страници
  Студент 151056 - Сања Матеева
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Симулација на трансакции со Blockchain технологија
  Студент 133063 - Стефан Антоски
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб Сервиси: SOAP наспроти REST
  Студент 131120 - Ани Гошева
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 20.02.2020
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација за мониторинг и координација на сервиси за анализа на научни трудови
  Студент 123053 - Ѓорги Стојанов
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 12.04.2019
  Време на одбрана 13:00
Употреба во React во апликација "Мој организатор"
  Студент 13810 - Стефан Дејановски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Микросервиси - анализа и дизајн
  Студент 135015 - Иван Покупец
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Панче Рибарски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за мониторирање на цени на авионски летови
  Студент 131123 - Војче Стојаноски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Примена на проширена реалност во мобилна апликација за одржување и сервисирање на автомобили
  Студент 141507 - Алек Петрески
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Апликација за извршување задачи (tasks) за BPMN процеси
  Студент 141088 - Филип Џуковски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Соња Гиевска
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 01.03.2019
  Време на одбрана 10:30
Употреба на Angular во платформа за е-спорт
  Студент 146004 - Марјан Иловски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Соња Гиевска
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 17.05.2019
  Време на одбрана 14:00
Предиктивна анализа на злоупотреби и измами во системот за здравствено осигурување на Обединетите Арапски Емирати
  Студент 141042 - Кристијан Јанкоски
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мобилна апликација за графичка комуникација
  Студент 141085 - Богдан Симовски
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Учење кај автономно возило со користење на конволуциска невронска мрежа
  Студент 13547 - Никола Калковалиев
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 06.05.2020
  Време на одбрана 16:00
Менаџмент на ресурси на градилиште во Salesforce
  Студент 148002 - Деспина Клисарова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 18.10.2019
  Време на одбрана 13:00
Ендуро: веб-платформа за споделување на автомобили
  Студент 141222 - Борис Дедејски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 28.05.2019
  Време на одбрана 11:00
Софтверски алатки во филмската индустрија
  Студент 135019 - Милена Јованова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 01.03.2019
  Време на одбрана 10:00
Сервиси на е-влада во образованието во Република Македонија
  Студент 121194 - Деспина Ѓорѓиевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 18.03.2019
  Време на одбрана 10:00
Систем за електронска евиденција на отсуства
  Студент 131034 - Павлина Бучевска
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 31.01.2019
  Време на одбрана 10:00
Безбедносни механизми кај CMS веб платформи
  Студент 141167 - Стефан Стојковски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Весна Димитрова
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
MyFitPlan - мобилна апликација за фитнес план
  Студент 141019 - Ивана Ристова
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 24.12.2019
  Време на одбрана 12:00
Апликација за мониторирање на IoT уреди со користење на микросервисна архитектура
  Студент 131211 - Кристина Мојановска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 18.03.2019
  Време на одбрана 12:00
Анализа и дизајн на апликација за мобилно банкарство со електронски потпис на нераспределени приливи од странство
  Студент 143031 - Ања Стефановска
  Ментор Андреја Наумоски
  Член 1 Коста Митрески
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана 13.06.2019
  Време на одбрана 12:06
БидиХерој - веб апликација за прикажување на акции и поттикнување за решавање на одредени каузи во општеството
  Студент 141146 - Ненад Крстевски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Марвел
  Студент 122008 - Сашка Стојанова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 01.02.2019
  Време на одбрана 10:30
Дигитална библиотека - Веб апликација за изнајмување и купување на книги
  Студент 121228 - Сандра Настовска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 22.02.2019
  Време на одбрана 11:00
Споредбена анализа на Google Play Store и Apple App Store
  Студент 111191 - Александар Симов
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 01.02.2019
  Време на одбрана 11:00
Автоматизирање на бизнис процесите со имплементација на SAP ERP системот
  Студент 133020 - Билјана Милошева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 01.03.2019
  Време на одбрана 09:00
Употреба на Wordpress CMS за развој на факултетски сајт
  Студент 133002 - Ангела Лазаревска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Автоматска детекција на пристрасни вести
  Студент 141060 - Дамјан Нешовски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 07.02.2019
  Време на одбрана 13:00
Inprout: Веб базирана платформа за психолошки совети
  Студент 141018 - Магдалена Цоневска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 08.07.2019
  Време на одбрана 10:00
Семантичка анализа на отворени податоци за компании и нивните финансиски извештаи
  Студент 30310 - Христијан Пејчиноски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 07.03.2019
  Време на одбрана 12:00
Дигитална Форензика во Интернет на Нештата – Предизвици и Пристапи
  Студент 141053 - Петар Божаров
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Христина Михајлоска
  Датум на одбрана 11.02.2019
  Време на одбрана 13:00
Систем за предвидување на филмска заработка користејќи машинско учење
  Студент 141117 - Кристијан Ѓорески
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 25.12.2018
  Време на одбрана 11:30
Анализа и споредба на библиотеките AngularJS, ReactJS и VueJS
  Студент 141109 - Драган Савевски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Интелигентен систем за мониторинг и предвидување на загадување
  Студент 141032 - Младен Коруноски
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Слободан Калајџиски
  Датум на одбрана 27.02.2019
  Време на одбрана 13:00
Тестирање на работни текови
  Студент 121104 - Зорица Јанкулоска
  Ментор Анастас Мишев
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Платформа за интеграција на хетерогени уреди за евиденција на работно време
  Студент 132027 - Павле Петковски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 07.03.2019
  Време на одбрана 13:00
Софтверска архитектура и асистивни технологии во софтверски решенија
  Студент 116003 - Мартин Блажевски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 14.03.2019
  Време на одбрана 12:00
Управување со работни часови
  Студент 143049 - Ивана Кајтазова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мобилна апликација за регистар на лекови во Македонија
  Студент 143057 - Моника Лазаревска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мобилна апликација управување, поврзување и известување на крводарители и баратели на крв
  Студент 143039 - Ана Лазаревска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Sharing economy базирана мобилна апликација за достава на пратки
  Студент 141072 - Ивана Стојковска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 07.03.2019
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација за менаџирање пациенти со дијабет
  Студент 141024 - Фросина Мојсоска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој на образовна игра за деца со дислексија
  Студент 131192 - Александра Шолдова
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Славица Тасевска Николовска
  Датум на одбрана 10.03.2020
  Време на одбрана 14:00
Систем за препораки на Амазон
  Студент 112028 - Никола Ѓерасимов
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 03.12.2018
  Време на одбрана 12:00
Симулација на летање на дрон во проширена реалност (AR)
  Студент 143003 - Ферид Мемед
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Изработка на CRM систем со ASP.NET Core технологија
  Студент 03006 - Тања Ристоска
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Миле Јованов
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 24.06.2019
  Време на одбрана 19:00
Еволуција и идни генерации на дигиталната телевизија
  Студент 122095 - Гоце Давиновски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Image Augmentation with Neural Style Transfer
  Студент 141514 - Боријан Георгиевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 20.10.2019
  Време на одбрана 11:10
Споредбена анализа на алгоритми за детекција на модули на протеини со карактеристики на дадена болест
  Студент 141007 - Валерија Сиљаноска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 04.03.2019
  Време на одбрана 12:30
Сајбер безбедност на е-трговија и е-банкарство, сличности и разлики
  Студент 116048 - Мите Цветковски
  Ментор Љупчо Антовски
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Милош Јовановиќ
  Датум на одбрана 25.04.2019
  Време на одбрана 12:00
Веб сајт и онлајн продавница со користење на PHP
  Студент 141119 - Марија Ристеска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 14.11.2019
  Време на одбрана 12:00
Развој и имплементација на податочно складиште за потребите на УКИМ
  Студент 142003 - Стефан Ѕалев
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Вангел Ајановски
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Детекција и препознавање на регистарски таблици
  Студент 131073 - Филип Илиоски
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана 11.07.2019
  Време на одбрана 11:30
Развој на систем за општа намена базиран на Интернет на нештата
  Студент 111159 - Филип Панчевски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Слободан Калајџиски
  Датум на одбрана 29.11.2018
  Време на одбрана 10:00
Мобилна апликација за олеснување на јавниот превоз со проширена реалност
  Студент 143004 - Никола Дојчиновски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 01.07.2019
  Време на одбрана 11:00
Гејминг индустрија, виртуелна економија, MOBA игри и DOTA 2
  Студент 121037 - Христијан Јакимовски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 08.11.2018
  Време на одбрана 09:00
Детекција на теми од интерес во корпус од научни документи со употреба на LDA
  Студент 133008 - Анѓел Кичуков
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 27.12.2019
  Време на одбрана 13:00
Примена на класификатори за предвидување на учинок на играчи
  Студент 135029 - Бојан Филиповски
  Ментор Андреа Кулаков
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 02.07.2019
  Време на одбрана 11:00
Споредба на перформансите на граф-базирани и релациони бази на податоци
  Студент 146001 - Ељеса Ахмети
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 24.06.2019
  Време на одбрана 18:00
Веб платформа за вработување
  Студент 141039 - Јона Димовска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 23.12.2019
  Време на одбрана 12:45
Анализа и споредба на пост-квантни алгоритми
  Студент 141033 - Давид Захков
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Ласко Баснарков
  Член 2 Александра Поповска Митровиќ
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Имплементација на мегоди за плаќање кај online продавница
  Студент 019110 - Верче Сливоска
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој на online продавница со користење на Wordpress CMS
  Студент 115057 - Христијан Сливоски
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Генерирање на биоинформатички податоци со генеративни противнички мрежи (Generative Adversarial Networks)
  Студент 141164 - Горјан Бужаровски
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 14.10.2019
  Време на одбрана 13:00
Имплементација на непрекината надградба на апликации во облакот
  Студент 121016 - Томе Киров
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Панче Рибарски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Детален дизајн на IAM солуција
  Студент 111130 - Ивица Мартиновски
  Ментор Марјан Гушев
  Член 1 Дејан Спасов
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 28.11.2018
  Време на одбрана 15:00
Имплементација на blockchain кај криптовалутите
  Студент 131016 - Сања Здравкова
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 26.06.2020
  Време на одбрана 14:00
Мобилна апликација за комуникација во реално време
  Студент 145009 - Виктор Спасевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 13.11.2018
  Време на одбрана 12:00
Детекција на аутизам со техники од дигитално процесирање на сигнали и машинско учење
  Студент 141016 - Антонио Антовски
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 16.11.2018
  Време на одбрана 10:00
Автоматска детекција на онлајн текстови во кои се споменуваат несакани реакции на лекови
  Студент 141020 - Дарко Илијевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Кире Триводалиев
  Датум на одбрана 17.01.2019
  Време на одбрана 12:01
Веб платформа за крводарители
  Студент 121137 - Јосиф Сиркаров
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој на мобилна апликација со рецепти и потсетник за исхрана на деца до 18 месеци
  Студент 29207 - Јована Василева
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој на мобилна апликација за прикажување статистички податоци при возење велосипед
  Студент 111172 - Стефан Пројчев
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 30.12.2019
  Време на одбрана 12:00
Агилен приод за развој на апликации со примена на ASP.NET Core
  Студент 145014 - Теодора Цветкоска
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Каде денес? IOS мобилна апликација за резервации на угостителски објекти
  Студент 135040 - Флакрон Кадриу
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Автоматско генерирање на македонска народна мелодија
  Студент 111178 - Моника Ризова
  Ментор Вангел Ајановски
  Член 1 Катерина Здравкова
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 27.03.2019
  Време на одбрана 13:00
Мобилна апликација за менаџирање на сервис за автомобили
  Студент 111187 - Перо Сечков
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Анастас Мишев
  Датум на одбрана 06.11.2018
  Време на одбрана 11:00
Развој на веб платформа за продажба на земјоделски делови
  Студент 141162 - Борка Кабранова
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 14.11.2018
  Време на одбрана 10:00
Веб апликација за пријавување и следење на тек на дипломски работи
  Студент 125028 - Давид Постолов
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Дигитален маркетинг во политички кампањи во Република Македонија 2014-2018
  Студент 133077 - Кристијан Георгиевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 18.03.2019
  Време на одбрана 11:00
Политички дигитален маркетинг
  Студент 123033 - Анѓела Оцевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 12.11.2018
  Време на одбрана 13:00
Веб апликација за менаџирање на хотел за миленици
  Студент 114002 - Александар Стојановиќ
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Катарина Тројачанец
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Task reminder and work organizer desktop application
  Студент 116026 - Марина Стратрова
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Статистичка анализа на влијанието на климатските промени врз идниот развој на земјите во светот
  Студент 141194 - Југослав Стојчески
  Ментор Љупчо Коцарев
  Член 1 Жанета Попеска
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа и препознавање на дизајн шаблони во .NET Core
  Студент 143019 - Мартина Папалиска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
MEAN stack како дел од микросервисна архитектура
  Студент 131174 - Дијана Нешковиќ
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 20.02.2019
  Време на одбрана 10:00
Анализа на влијанието на трговијата, инвестициите и политичките релации врз односите меѓу државите
  Студент 141069 - Симона Маркова
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Љупчо Коцарев
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 18.03.2019
  Време на одбрана 13:00
Платформа како сервис за менаџирање на онлајн продавници
  Студент 141504 - Сашо Најдов
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.11.2018
  Време на одбрана 15:00
Визуелизација и анализа на податоци за лекови агрегирани на глобално ниво
  Студент 141148 - Јорданчо Арсов
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 28.02.2019
  Време на одбрана 13:00
Real FarmVille: Платформа за виртуелен поглед на реална фарма
  Студент 145068 - Бајрам Али Башгул
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 24.10.2019
  Време на одбрана 14:00
Веб базиран интелигентен систем за анализа и обработка на податоци за фармацевтски компании
  Студент 141037 - Јован Давчев
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 02.11.2018
  Време на одбрана 12:00
Платформа за анализа на податоци за глобална достапност на лекови во реално време.
  Студент 141071 - Александар Богевски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 01.11.2018
  Време на одбрана 13:00
Fuzzy автоматско софтверско тестирање
  Студент 122089 - Зоран Димитров
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Христина Михајлоска
  Датум на одбрана 28.11.2018
  Време на одбрана 10:00
Имплементација на плаќање со криптовалути
  Студент 143073 - Тамара Китановска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Панче Рибарски
  Датум на одбрана 28.01.2019
  Време на одбрана 11:00
Систем за менаџмент на наставен кадар
  Студент 137016 - Андреј Нанков
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Ана Мадевска Богданова
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Имплементација на континуирана интеграција и континуирана испорака како најдобри практики на DevOps
  Студент 143016 - Марко Апостолски
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб систем за управување со магистерски теми
  Студент 111020 - Номче Бежаноски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Дизајн на систем за работа на адвокатска канцеларија
  Студент 131183 - Адмен Шерифоски
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 16.11.2018
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација за Пониква и регионот
  Студент 111028 - Билјана Бојовска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Коста Митрески
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 21.02.2019
  Време на одбрана 11:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Netflix
  Студент 116018 - Милан Левков
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Животниот циклус на лажните вести и нивното влијание
  Студент 121164 - Теодор Индов
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Билјана Стојкоска
  Датум на одбрана 19.10.2018
  Време на одбрана 11:00
Платформа за собирање, обработка и визуелизација на финансиски вести во реално време
  Студент 141082 - Виктор Петрески
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 14.11.2018
  Време на одбрана 12:00
Монолитна наспроти микросервисна архитектура: Анализа на предности и недостатоци
  Студент 141178 - Дајана Стојчевска
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана 18.01.2019
  Време на одбрана 10:00
Анализа и предвидување на цените на акциите врз основа на сентиментот на финансиски вести
  Студент 141004 - Лоди Додевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 14.11.2018
  Време на одбрана 11:00
Осигурување на квалитет и исправност на кодови во Јава
  Студент 10595 - Ивана Стојилковиќ
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Катерина Здравкова
  Член 2 Милош Јовановиќ
  Датум на одбрана 06.11.2018
  Време на одбрана 13:00
Изработка на микроконтролер и негова апликација за мерење на растојание
  Студент 141091 - Ненад Станојковиќ
  Ментор Дејан Спасов
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Невена Ацковска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Масовни онлајн игри со повеќе играчи и бизнис моделот на World of Warcraft
  Студент 010508 - Марко Тенев
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 26.09.2018
  Време на одбрана 12:00
Детекција и третирање на мултиплекс склероза со нанороботи
  Студент 142001 - Тамара Станковска
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 20.11.2019
  Време на одбрана 11:00
Мобилна апликација за закажување документи
  Студент 146003 - Љупче Василев
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Катерина Здравкова
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Предвидување врски во повеќеслојни мрежи
  Студент 131519 - Харис Мандал
  Ментор Мирослав Мирчев
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Ласко Баснарков
  Датум на одбрана 09.11.2018
  Време на одбрана 11:00
Платформа за веб пристап до ресурсите на мобилен уред
  Студент 131223 - Илија Бошков
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Примена на надополнета реалност во медицината
  Студент 132078 - Марија Миневска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 26.09.2018
  Време на одбрана 13:00
Предвидување на цена на електрична енергија на берза со помош на длабоки невронски мрежи
  Студент 145003 - Мила Ѓурова
  Ментор Александра Дединец
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 19.10.2018
  Време на одбрана 12:00
Анализа на активностите на корисниците на социјалната мрежа Stackoverflow
  Студент 141002 - Сара Коваческа
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Катерина Здравкова
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана 10.09.2018
  Време на одбрана 12:00
Избработка на онлајн продавница за филмови
  Студент 141083 - Александра Јаневска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој на веб апликација за електронска продажба на а билети за концерти со помош на React + Redux
  Студент 141038 - Фросина Илиевска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа и споредба на користење на Entity Framework и Nhibernate за Веб Апликации
  Студент 131098 - Горазд Николовски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 28.05.2019
  Време на одбрана 10:00
PopularnoPR - multichannel апликација за испраќање на ПР соопштенија
  Студент 131512 - Ѓорги Селков
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Катерина Здравкова
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Smart Garden
  Студент 141118 - Никола Стојковски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана 14.03.2019
  Време на одбрана 13:00
Преглед и употреба на .NET MVC рамка - Училиште за програмски јазици
  Студент 131135 - Игор Трајковски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Весна Киранџиска
  Датум на одбрана 05.11.2018
  Време на одбрана 10:30
Предикција на повеќедимензионални податоци
  Студент 151165 - Стефан Попов
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 26.06.2019
  Време на одбрана 09:00
Развој на бев апликација за ланец од фитнес центри
  Студент 131197 - Михаела Ивановска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 15.03.2019
  Време на одбрана 13:30
Веб базиран ERP систем
  Студент 143119 - Денис Нухији
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.11.2018
  Време на одбрана 12:00
Систем за ораганизирање и управување на информации за студирање
  Студент 138007 - Сара Митевска
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 22.01.2019
  Време на одбрана 11:00
Имплементација на веб базиран систем за промоција на научни тимови
  Студент 143029 - Гала Миљковиќ
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 31.10.2018
  Време на одбрана 15:00
Анализа на протоколи и сервери за доставување на видео содржини
  Студент 142007 - Ангел Илиев
  Ментор Сашо Граматиков
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Мирослав Мирчев
  Датум на одбрана 25.09.2018
  Време на одбрана 12:09
Преглед и примена на .NET MVC рамка - Рент-а-кар
  Студент 141154 - Никола Цветановски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Примена на микросервисните архитектури во градба на софтверските производи
  Студент 131011 - Ирена Јанчевска
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 12.11.2018
  Време на одбрана 11:00
Веб платформа за донации
  Студент 125027 - Мартина Денковиќ
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
WishAway - Веб платформа за подароци
  Студент 141153 - Андреа Ангелова
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Kotlin as a new language for Android development
  Студент 131507 - Кристина Цветановска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 11.03.2019
  Време на одбрана 12:00
Креирање описи на медицински слики со техники на длабоко учење
  Студент 142005 - Мартина Тошевска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 09.10.2018
  Време на одбрана 10:00
Апликација за пратење на состојба на ниво на шекери во крвта
  Студент 145002 - Емилија Стефановска
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Анастас Мишев
  Датум на одбрана 22.10.2018
  Време на одбрана 13:00
Детекција на навредлив говор во онлајн коментари
  Студент 141015 - Марија Тодосовска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Весна Димитриевска Ристовска
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 25.10.2018
  Време на одбрана 11:30
Функционална и фенотипска анотација на протеини со длабоко учење
  Студент 142010 - Фросина Стојановска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 08.10.2018
  Време на одбрана 12:00
Веб платформа за анализа и визуелизација на отворени податоци за компании
  Студент 141028 - Елена Давидовска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 09.11.2018
  Време на одбрана 11:00
НОВИ ТРЕНДОВИ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА ТРГОВИЈА
  Студент 131026 - Дорина Филова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 17.09.2018
  Време на одбрана 10:00
Мобилна апликација за асистенција на туристи - Translate.io
  Студент 143032 - Андреј Златевски
  Ментор Љупчо Антовски
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 08.05.2019
  Време на одбрана 10:00
Имплементација на автоматско потпишување на SSL сертификати
  Студент 25510 - Александра Трајкова
  Ментор Коста Митрески
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Андреја Наумоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Автоматско откривање на лажни информации во текстуални податоци на веб
  Студент 141046 - Стефанија Бошковска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Кире Триводалиев
  Датум на одбрана 04.02.2019
  Време на одбрана 14:02
Loyalty Card Application со примена на .NET MVC
  Студент 131048 - Викторија Стојческа
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Панче Рибарски
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Колаборативен систем за препораки на туристички дестинации
  Студент 132014 - Александра Јовческа
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Весна Киранџиска
  Датум на одбрана 14.12.2018
  Време на одбрана 10:00
Компарација на парадигми за развој на повеќе платформски мобилни апликации
  Студент 121301 - Слободан Петров
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 26.12.2019
  Време на одбрана 14:00
Donate IO: Апликација за кампањи за донации базирана на Ethereum
  Студент 141193 - Благој Димовски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 04.10.2018
  Време на одбрана 09:00
Веб апликација за менаџирање и закажување услужни дејности
  Студент 141078 - Михаил Ефремов
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Смилка Јанеска Саркањац
  Датум на одбрана 29.08.2018
  Време на одбрана 09:00
Користење на блок-верижни технологии за транспарентен синџир на снабдување во индустрија
  Студент 141254 - Наси Јофче
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 06.09.2018
  Време на одбрана 12:00
Длабоки невронски мрежи за организација и пребарување на датотечни системи
  Студент 141253 - Александар Јованов
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 10.09.2018
  Време на одбрана 13:00
Повеќејазичен систем за морфо-синтаксичка анотација (клиентски дел)
  Студент 141134 - Ана Попташева
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 14.09.2018
  Време на одбрана 14:30
Повеќејазичен систем за морфо-синтаксичка анотација (серверски дел)
  Студент 141059 - Димитар Илиев
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 14.09.2018
  Време на одбрана 14:30
Преглед и употреба на .Net Core во апликација за новости
  Студент 131089 - Моника Ристовска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 19.03.2019
  Време на одбрана 15:00
Преглед и употреба на микросервисна архитектура со Spring
  Студент 131128 - Илија Карајанов
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 27.05.2019
  Време на одбрана 12:00
Користење на Blockchain технологија за транспарентни хуманитарни донации
  Студент 133003 - Марија Попова
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 04.10.2019
  Време на одбрана 10:30
Суперскалабилна имплементација на Disk.mk - Nextcloud базирана архитектура
  Студент 121243 - Петар Орданоски
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 06.07.2018
  Време на одбрана 12:00
Визуелизација на семантичка анализа на текст
  Студент 121110 - Александар Спасески
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 06.03.2019
  Време на одбрана 14:00
Примена на блокчеин технологиите
  Студент 131121 - Фросина Трипуноска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 06.07.2018
  Време на одбрана 10:00
Нумеричко моделирање на квалитетот на воздух во Република Македонија и визуелизација на обработените податоци
  Студент 141100 - Ирена Спиридонова
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Панче Рибарски
  Датум на одбрана 26.10.2018
  Време на одбрана 16:30
Миграција од монолитен кон микросервисен модел кај веб апликациите
  Студент 135004 - Ивана Стефановска
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 20.11.2018
  Време на одбрана 14:15
Веб апликација за споделување на искуства од програмата Work and Travel во Node.js
  Студент 143018 - Марко Рочевски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 19.10.2018
  Време на одбрана 10:00
Преглед на алгоритми за шифрирање наменети за уреди со ограничени ресурси
  Студент 115012 - Диме Бошковски
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на девизна размена во реално време со користење на граф-базирани алгоритми (Real-time currency exchange analysis using various graph algorithms)
  Студент 141045 - Ана Давиткова
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 29.08.2018
  Време на одбрана 13:00
Апликација за следење физички активности
  Студент 143022 - Дона Бојаџи
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Панче Рибарски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Употреба на Angular и Spring во апликација за крводарителски акции
  Студент 133045 - Душица Ташева
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 27.09.2018
  Време на одбрана 13:00
Примена на .NET MVC и typescript - RentABoat
  Студент 143027 - Филип Тркалески
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Апликација во MVC за објавување огласи
  Студент 143017 - Сара Димовска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 24.12.2018
  Време на одбрана 13:00
Serverless архитектура
  Студент 122092 - Тино Ампов
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Христина Михајлоска
  Датум на одбрана 06.07.2018
  Време на одбрана 10:00
Детекција на аномалии во временски серии со Elastic Stack
  Студент 131547 - Иван Кичуков
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Aнализа и визуелизација на твитер настани во реално време
  Студент 125015 - Христина Петковска
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Употреба на сервиси со .NET Core за апликација за домашен буџет
  Студент 143023 - Сара Дамјановска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 25.12.2018
  Време на одбрана 10:45
Употреба и проширување на OXID рамка за електронска комерција
  Студент 133030 - Марјан Колев
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 16.10.2019
  Време на одбрана 10:30
Веб базирана Laravel и Vue.js апликација за управување со личните финансии
  Студент 113079 - Борис Кузманов
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Милош Јовановиќ
  Датум на одбрана 21.02.2020
  Време на одбрана 12:00
Автентикација и авторизација на модерни и традиционални видови апликации со OpenID Connect и OAuth 2.0 протоколите
  Студент 141523 - Александар Смилевски
  Ментор Гоце Арменски
  Член 1 Љупчо Антовски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 25.06.2018
  Време на одбрана 10:00
Развој на веб апликација за ревизија на книги во CUBA
  Студент 131015 - Сара Стоименовска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб систем за евалуација на техники за векторска репрезентација на графови
  Студент 141030 - Мартин Миленкоски
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Слободан Калајџиски
  Датум на одбрана 28.06.2018
  Време на одбрана 14:00
Споредбена анализа на мрежни вгнездувања за функционална анотација во протеински интеракциски мрежи
  Студент 141011 - Ева Петреска
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана 02.07.2018
  Време на одбрана 12:00
Пресметковна анализа на податоци за мозок на човек со помош на мрежни вгнездувања
  Студент 141047 - Александра Петрова
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 04.07.2018
  Време на одбрана 15:00
Анализа и препознавaње на начини на движење и транспорт на корисници на паметни телефони
  Студент 141080 - Благој Митревски
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Изработка на систем за управување со лични финансии со помош на .NET Core и Aurelia
  Студент 121226 - Петар Папалевски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Сузана Лошковска
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Евалуација на ефикасноста на компресирање со алгоритамот на Xофман
  Студент 111006 - Драган Ангеловски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 15.03.2019
  Време на одбрана 14:15
Проблемот на Византиските генерали и анализа на алгоритми за консензус кои го решаваат
  Студент 131159 - Емилија Јовановиќ
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Марија Михова
  Член 2 Христина Михајлоска
  Датум на одбрана 09.07.2018
  Време на одбрана 13:00
Паметна мобилна апликација за автомобилизам
  Студент 143011 - Љубомир Јанковиќ
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 09.07.2018
  Време на одбрана 12:00
Андроид апликација за преглед на повици и можност за повикување на најблиското место
  Студент 111188 - Антонио Симеоновски
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 21.12.2018
  Време на одбрана 11:15
Процес на развој на мобилна игра
  Студент 131154 - Елена Крстевска
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 31.10.2018
  Време на одбрана 14:30
Веб апликација за менаџирање на состанари
  Студент 141140 - Никола Танев
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 06.07.2018
  Време на одбрана 14:00
Апликација за споделување книги
  Студент 135017 - Ана Бендовска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Интерактивна Веб страница за лицата со Даунов синдром
  Студент 7508 - Ивана Ѓорѓиевска
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 06.03.2019
  Време на одбрана 13:00
Развој и имплементација на веб апликација за спортски аксесоари
  Студент 125054 - Васил Виранов
  М