Листа на дипломски


Ефикасна имплементација на податочно складиште со Pentaho Data Integration
  Студент 171024 - Теодора Горгиева
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Горан Велинов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Domino’s
  Студент 151096 - Софија Бојчовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Фајзер
  Студент 151157 - Марија Бечвиновска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за водење евиденција на козметички производи
  Студент 171037 - Александра Стефановска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 13.09.2021
  Време на одбрана 11:00
Comparison of repeated envelope game simulations in different network environments
  Студент 171529 - Методија Новковски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 30.08.2021
  Време на одбрана 13:00
Симулација на модели за ширење на информација врз социјална мрежа Epinions
  Студент 151108 - Сања Нацевиќ
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Весна Димитрова
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 03.08.2021
  Време на одбрана 12:00
Бизнис анализа на компанијата Microsoft
  Студент 141151 - Даниела Јанушевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Учење со поттикнување – дизајн на агент за играта Hungry Geese
  Студент 171242 - Евгениј Костадинов
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 27.07.2021
  Време на одбрана 13:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Adobe
  Студент 95508 - Катерина Топузовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Континуирана интеграција и континуирана испорака/распоредување преку алатката Гитлаб
  Студент 165014 - Маја Живковиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
DOSA Онлајн книжарница
  Студент 161066 - Сара Трајкоска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Димитар Китановски
  Датум на одбрана 06.07.2021
  Време на одбрана 11:00
Тестирање и следење на грешки кај мобилни апликации
  Студент 127029 - Ташко Димулков
  Ментор Бојана Котеска
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 10.09.2021
  Време на одбрана 14:00
Веб платформа за online конференции
  Студент 163045 - Афрдита Демири
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 06.08.2021
  Време на одбрана 15:00
Веб апликација за менаџирање на кафуле со вработени со посебни потреби
  Студент 171052 - Елена Арсова
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 17.09.2021
  Време на одбрана 13:30
Microsoft Dynamics D365 for finance and operations и надградба на истиот со модулот DaxImmo – модул за одржување и менаџмент на недвижнини
  Студент 123069 - Мартин Аврамоски
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 24.06.2021
  Време на одбрана 13:00
Веб-базирана платформа за автоматска предобработка и тренирање на модели за машинско учење
  Студент 161159 - Мартин Костадинов
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Емулација на техники за безбедносни упади и заштита
  Студент 142019 - Адријана Темелковска
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Војдан Ќорвезироски
  Датум на одбрана 19.08.2021
  Време на одбрана 11:00
ИКТ во креативните индустрии: ИКТ како дел од архитектонската индустрија
  Студент 141172 - Мирјана Илиева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 12.05.2021
  Време на одбрана 14:00
Salesforce IoT
  Студент 155008 - Викторија Лазарова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 12.05.2021
  Време на одбрана 13:30
Споредба на методологии базирани на длабоко учење за детекција на лажни вести поврзани со Ковид-19
  Студент 161079 - Наташа Стојанова
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 21.07.2021
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација за преглед на книги
  Студент 161033 - Кристина Андоновска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 14.05.2021
  Време на одбрана 12:30
BDD тестирање на електронска продавница со користење на алатката Cucumber и програмскиот јазик Gherkin
  Студент 153026 - Росица Поп- Костова
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Андреја Наумоски
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 06.05.2021
  Време на одбрана 11:00
Тестирање на WeatherАpp
  Студент 165048 - Маја Талевска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Катарина Тројачанец
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 23.04.2021
  Време на одбрана 12:45
Еколошки интернет на нештата и пресметување во облак
  Студент 155009 - Горан Рембоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 09:00
Примена на Интернет на нештата во медицината
  Студент 161080 - Сара Коцева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 09:30
Тестирање на мобилна мултимедиска апликација
  Студент 153119 - Кристина Павловска
  Ментор Сашо Граматиков
  Член 1 Дејан Спасов
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Duolingo
  Студент 142066 - Милијана Пешиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 17:30
Софтверски алатки кои ги користат регрутерите
  Студент 163037 - Верица Јанаќева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 18:00
Мануелно наспроти автоматско тестирање, опис на Data Driven framework и Test Complete околина
  Студент 115017 - Кристина Груевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 10:30
Лематизатор на македонскиот јазик
  Студент 151124 - Наташа Нетковска
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Алатки за Continuous Integration-Continuous Delivery- Continuous Deployment Pipeline Automation
  Студент 155062 - Гоце Пачемски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 16:30
Софтвер за управување со проекти
  Студент 141120 - Петар Бадалоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 12.05.2021
  Време на одбрана 13:00
Модели за детекција на измами во здравствено осигурување
  Студент 161086 - Христина Митрова
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 12:30
Примена на наука за податоци во е-комерција
  Студент 153078 - Ивана Пејовска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 20.04.2021
  Време на одбрана 17:00
StuddyBud – едукативна веб платформа
  Студент 141238 - Ангел Ѓузелов
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 18.05.2021
  Време на одбрана 13:30
Веб апликација за организирање и следење на физичката активност
  Студент 161133 - Петар Пенков
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана 18.05.2021
  Време на одбрана 14:45
Веб апликација за управување со термини во фризерско студио
  Студент 132064 - Марио Максимовиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 15:30
Автоматизација на регресивно тестирање
  Студент 141135 - Вера Радоешка
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Христина Михајлоска
  Датум на одбрана 20.04.2021
  Време на одбрана 09:00
Анализа на иновациите, бизнис моделот и примената на ИКТ во Мастеркард
  Студент 131081 - Борче Блажевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 16:00
Microsoft Power Bi платформата и нејзината важност во Data Science
  Студент 151169 - Петар Ристевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 12.05.2021
  Време на одбрана 14:30
Примена на Континуирана Интеграција и Континуирана Испорака (CI/CD) при развивање на софтвер
  Студент 126018 - Дарко Николоски
  Ментор Вангел Ајановски
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 22.04.2021
  Време на одбрана 16:00
Constructing an AWS Attack Box for a React Application that acts as an Automated Security Investigator
  Студент 161526 - Ева Георгиева
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Јована Добрева
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Примена на А/Б тестирање во дигиталниот маркетинг
  Студент 11579 - Оливер Милевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 15:00
Вештачката интелигенција во Salesforce (Einstein)
  Студент 141186 - Горазд Мамуровски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 14:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Target Corporation
  Студент 141089 - Сани Јовановска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 15:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Џонсон и Џонсон
  Студент 143081 - Теодора Николовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 10:00
Систем за препораки со надгледувано предвидување на врски во бипартитен граф
  Студент 151114 - Стефан Петрушевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 20.04.2021
  Време на одбрана 18:00
Internal Library - веб апликација за следење на ресурси
  Студент 163172 - Стефан Цветановски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана 09.09.2021
  Време на одбрана 12:30
Веб апликација за споделено домување
  Студент 153115 - Марко Дракуловски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Премин на OSS/BSS системите во микросервисна архитектура
  Студент 151097 - Бојана Пешовска
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 16.03.2021
  Време на одбрана 15:00
Систем за ефикасно чување и процесирање на податоци од временски серии
  Студент 161186 - Адриан Чолак
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана 27.04.2021
  Време на одбрана 18:30
Современа архитектура на видео игри и примена на Vulkan
  Студент 162050 - Јован Јовановски
  Ментор Бобан Јоксимоски
  Член 1 Сузана Лошковска
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана 07.04.2021
  Време на одбрана 12:00
Имплементација на конверзациски акции за Google Assistant
  Студент 141158 - Цветанка Нечевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 03.09.2021
  Време на одбрана 13:00
Веб платформа за поврзување на фитнес тренери и клиенти
  Студент 163029 - Сандра Алексовска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Бобан Јоксимоски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 17.06.2021
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација за програмата „WORK AND TRAVEL“
  Студент 161073 - Благојчо Иванов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Горан Велинов
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб Апликација ЈСП 2 – Апликација која ги поврзува функционалностите од ЈСП на едно место
  Студент 161555 - Антон Кахуаџи
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
ИКТ во креативните индустрии – Computer-generated imagery и 3D анимација
  Студент 163075 - Анѓела Јовановска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 13:30
ERP систем Dynamic Nav-Модули и функции
  Студент 151081 - Јована Кузмановска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 15:00
Веб апликација за помош при градење и реновирање
  Студент 127007 - Исо Велиоски
  Ментор Бобан Јоксимоски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 20.04.2021
  Време на одбрана 13:00
SnapLogic интелигентна платформа за обезбедување интероперабилност помеѓу хетерогени системи
  Студент 162059 - Марија Николовска
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 15:00
Sport Organizer - Веб апликација за организација на спортски тимови
  Студент 131132 - Мартин Поповски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 03.06.2021
  Време на одбрана 18:00
Развој на игра "Детска Меморија"
  Студент 153023 - Симона Анџиева
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 16.04.2021
  Време на одбрана 15:00
Развивање и анализа на модели за рано предвидување на Алцхајмеровата болест (AD)
  Студент 155002 - Бојан Богдановиќ
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Ана Мадевска Богданова
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 13:30
Изработка на друштвена апликација за натпревар во знаење со помош на Flutter
  Студент 163099 - Мартин Бојмалиев
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 13.04.2021
  Време на одбрана 14:00
Десктоп апликација за испитен центар
  Студент 13243 - Магдалена Стошиќ
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 12:00
Веб апликација за студентски распоред на часови
  Студент 161018 - Ангела Мургоска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 14:00
Современа архитектура на системи за деловна интелигенција
  Студент 141155 - Димитар Рабаџиски
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 10:00
Безбедност кај бази на податоци - закани и превенција
  Студент 163004 - Тамара Ѓоргиева
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 13:00
Цимер - Веб апликација за наоѓање компатибилни цимери
  Студент 143030 - Елена Маневска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Игор Мишковски
  Датум на одбрана 06.04.2021
  Време на одбрана 10:00
Семантички базирана апликација за персонални досиеја
  Студент 161059 - Цвете Трајковска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 22.03.2021
  Време на одбрана 17:00
ETL процес во Data Warehouse
  Студент 155007 - Марија Кавазова
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 23.03.2021
  Време на одбрана 11:00
CI-CS-CD Pipeline Automation со Atlassian алатките Bitbucket и Bamboo
  Студент 153014 - Ивана Сребренова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 17:00
Имплементација на интернет продавница за здравје и убавина во React
  Студент 143068 - Маријана Милковска
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Препознавање на говор на омраза на социјалните мрежи со примена на длабоко учење
  Студент 163072 - Кристина Крајевска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 11.02.2021
  Време на одбрана 12:00
Веб апликација за информации за филмови
  Студент 161061 - Христијан Давиновски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 30.03.2021
  Време на одбрана 13:00
Comparison of lexical and graph-based deep learning models for fake news detection
  Студент 161520 - Грација Николовска
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 23.03.2021
  Време на одбрана 13:00
Методологија за креирање на интелигентен систем за препорака на хиперпараметри воден од податоци
  Студент 163015 - Ѓорѓи Новески
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана 29.06.2021
  Време на одбрана 10:30
Кредитен калкулатор
  Студент 131074 - Иван Спирковски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Гејминг индустрија и фантази фудбал – Европа наспроти Северна Америка
  Студент 143047 - Тамара Јовевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 29.12.2020
  Време на одбрана 17:45
Платформа за агрегирање и споделување на едукативни ресурси наменети за курсеви на ФИНКИ
  Студент 165002 - Сара Гајдовска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана 28.01.2021
  Време на одбрана 15:00
Едукативна апликација за деца со аутизам
  Студент 161092 - Нина Петреска
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Spotify како платформа за промоција на млади артисти, бизнис модел и општествена одговорност
  Студент 132031 - Милена Стојчевиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 29.12.2020
  Време на одбрана 18:30
Креирање рамка за автоматизирано тестирање на софтверско решение
  Студент 153013 - Стефан Пешевски
  Ментор Христина Михајлоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 12.05.2021
  Време на одбрана 15:00
Веб апликација за лоцирање на графити
  Студент 163121 - Филип Филиповски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 01.02.2021
  Време на одбрана 12:30
Collaborative consultation: Веб апликација за консултантство и соработка помеѓу програмери
  Студент 156011 - Мартин Пешовски
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 12.04.2021
  Време на одбрана 14:00
Веб апликација за пребарување и креирање на рецепти
  Студент 161075 - Наташа Карачанакова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 30.03.2021
  Време на одбрана 12:30
Системот за следење на флота на возила
  Студент 131070 - Мирче Тошевски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на софтверските решенија и начин на примена при менаџирање во индустријата за забава
  Студент 11601 - Дарко Ристовски
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за каталози со попусти
  Студент 151085 - Славица Габрешанец
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мултиплатформска мобилна социјална мрежа
  Студент 152044 - Раде Вигњевиќ
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Љупчо Антовски
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 11.06.2021
  Време на одбрана 10:00
Алгоритми за трансформација на граф во помалку димензионален векторски простор применети врз податоци за филмови
  Студент 135005 - Константин Наунов
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана 15.09.2021
  Време на одбрана 09:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во ИКЕА
  Студент 141180 - Маја Николовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 15.12.2020
  Време на одбрана 18:20
Образовна веб апликација за деца со пречки во говорот
  Студент 161188 - Теодор Никола Младеновски
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Android апликација за сервис за автомобилски услуги
  Студент 161087 - Виктор Наневски
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 01.02.2021
  Време на одбрана 13:30
Визуелен распоред за деца со аутизам
  Студент 151057 - Софија Михаилова
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Катерина Здравкова
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 09.04.2021
  Време на одбрана 10:00
Веб-апликација за споделување на рецепти
  Студент 155001 - Кристина Христовска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 09.09.2021
  Време на одбрана 12:00
Примена на Salesforce Commerce Cloud во бизнисот
  Студент 163007 - Натали Бојчевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 14:00
Преглед и примена на Ansible
  Студент 151088 - Александар Стојановиќ
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана 15.03.2021
  Време на одбрана 14:30
Развој на Web апликација за приказ на фудбалски резултати
  Студент 122028 - Дејан Георгиевски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Александра Дединец
  Член 2 Андреја Наумоски
  Датум на одбрана 30.11.2020
  Време на одбрана 17:00
Анализа на Effecteev - систем за менаџирање и оценување на вработените во рамките на една компанија
  Студент 003410 - Давор Дениќ
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 16.02.2021
  Време на одбрана 09:00
Систем за вработување
  Студент 155003 - Теодора Јордева
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 08.04.2021
  Време на одбрана 12:00
GKE VS GCP serverless
  Студент 165047 - Христијан Шурбески
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Милош Јовановиќ
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 18:30
Ламбда архитектура за моделирање и предвидување на временски серии
  Студент 161094 - Лазе Ѓоргиев
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 30.12.2020
  Време на одбрана 13:00
Интеракција човек- робот потпомогната од мобилна апликација
  Студент 161216 - Стефан Тасевски
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 26.03.2021
  Време на одбрана 12:00
Дигитализација на процесот за аплицирање и управување на грантови
  Студент 141132 - Ирена Биљарска
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 29.06.2021
  Време на одбрана 11:30
Интеграција на Power BI со CMS во справувањето со COVID19
  Студент 163111 - Стефан Маринчески
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Владислав Бидиков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Асинхроното програмирање во С#
  Студент 155018 - Благоја Димовски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 14.05.2021
  Време на одбрана 12:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Sony
  Студент 132010 - Христијан Стефанов
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 29.12.2020
  Време на одбрана 17:00
Разработка на React Hooks и практична примена во веб апликација за генерирање QR код базирани темплејти
  Студент 163048 - Петар Бошкоски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Календар за настани
  Студент 161026 - Моника Лазаревска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 18.05.2021
  Време на одбрана 13:00
Изработка на multi-vendor / e-commercе решение за мали маалски продавници
  Студент 161051 - Ивана Суклоска
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 20.01.2021
  Време на одбрана 11:00
Имплементација на работни рамки за автоматско тестирање на Веб апликација за онлајн продажба на книги
  Студент 163030 - Кети Исајлоска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 11:00
Е-здравство како дел од е-влада
  Студент 121242 - Васко Јосифовски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 19:30
Развој и имплементација на веб апликација за прикажување каталози
  Студент 153188 - Филип Илиевски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 09:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во YouTube
  Студент 121015 - Ивтимчо Поп-Ицовски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 18:45
Прибирање, анализа и визуелизација на податоци за посетеноста на веб страни и профили на социјални мрежи со користење на AWS Managed Services и Power BI
  Студент 155046 - Горан Хаџи-Николов
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 02.04.2021
  Време на одбрана 11:00
Детекција на измами со кредитни картички
  Студент 171086 - Марија Василева
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 10:30
Еволуција и организација на е-спортови
  Студент 141116 - Марија Илиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 15.12.2020
  Време на одбрана 17:40
Евалуација на перформанси за трансфер на податоци до и од облак
  Студент 161503 - Виктор Маркозанов
  Ментор Марјан Гушев
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Дејан Спасов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Имплементација на систем за централизирано временско управување на проектни задачи
  Студент 135002 - Александра Петкова
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 19.02.2021
  Време на одбрана 12:00
Повеќеслојна веб апликација за препораки на филмови
  Студент 161024 - Ана Билиќ
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Креирање на MVC framework за PHP
  Студент 143094 - Трајче Шекеровски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за приказ на статистички податоци поврзани со вирусот КОВИД-19
  Студент 163119 - Милена Трајкоска
  Ментор Катарина Тројачанец
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за онлајн продажба на книги
  Студент 163009 - Софија Панова
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 15.12.2020
  Време на одбрана 13:00
Attribute Based Access Control
  Студент 141250 - Стефан Рендевски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 19.04.2021
  Време на одбрана 13:30
Платформа за организирање на хуманитарни кампањи на основа на етериум
  Студент 142020 - Кирил Стојановски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 17.02.2021
  Време на одбрана 11:00
Платформа за онлајн продажба на облека
  Студент 163010 - Митра Костадинова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој на современи веб апликации со Microsoft технологии и Angular 10
  Студент 145016 - Петар Сидеров
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Споредба на различни системи за управување со бази на податоци - инсталација и почетно подесување
  Студент 121223 - Виктор Петрушевски
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Користење на системи за процесирање со високи перформанси за градење на 3D модели од 2D слики
  Студент 125013 - Филип Ѓорѓиоски
  Ментор Анастас Мишев
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 16:00
Апликација за деца со аутизам
  Студент 141113 - Леона Еделински
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 15:00
Анализа и споредба на системите за управување со учење Moodle и Canvas
  Студент 122040 - Стефани Силјанова
  Ментор Методија Јанчески
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 13.11.2020
  Време на одбрана 10:00
Систем за детекција и следење на движењето на очите, устата и главата
  Студент 161098 - Марио Липтов
  Ментор Андреа Кулаков
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Интеграција на колаборативни алатки за менаџмент на софтверски проекти
  Студент 161107 - Магдалена Софеска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 15:45
Примена на Salesforce Marketing Cloud во бизнисот
  Студент 143097 - Емилија Андреска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Систем за автоматска обработка на кредитни апликации наменет за кредитни посредници
  Студент 13580 - Благица Димовска
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Весна Димитриевска Ристовска
  Датум на одбрана 05.11.2020
  Време на одбрана 12:00
Дигитализација на мени и угостителски услуги "е-menu"
  Студент 13581 - Младенчо Ѓоровски
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Катерина Здравкова
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 05.11.2020
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација Мое милениче
  Студент 161108 - Сара Стефанова
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Сентиментална анализа на податоци од социјални мрежи за Ковид од Македонија и споредба со светот
  Студент 151050 - Евгенија Крајчевска
  Ментор Александра Дединец
  Член 1 Љупчо Коцарев
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана 25.12.2020
  Време на одбрана 10:00
Веб апликација за резервација на автобуски билети
  Студент 163063 - Борјан Коњановски
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 12.11.2020
  Време на одбрана 17:30
Процесот на тестирање и неговата важност во создавањето на софтверскиот продукт
  Студент 145015 - Кате Миладинова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 14:45
Е-трговија, предности и недостатоци на Salesforce Commerce Cloud наспроти Oracle Commerce Cloud
  Студент 132059 - Никола Миленковски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 12:30
Апликација за менаџирање на факултетска библиотека
  Студент 153035 - Моника Николовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 18:00
Einstein во Salesforce Service Cloud
  Студент 163040 - Викторија Коцева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 11:45
Бизнис модел на компанијата SALESFORCE и улогата на IOT во него
  Студент 151251 - Андријана Стојчевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 11:00
Влијанието на контролата на квалитетот врз успешноста на крајниот производ
  Студент 152009 - Бојана Јанковска
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб продавница за обувки
  Студент 151164 - Вики Јованов
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 01.02.2021
  Време на одбрана 12:00
Веб страна за велосипедизам
  Студент 153046 - Мартин Самарџиев
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 30.12.2020
  Време на одбрана 14:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Tesla
  Студент 163206 - Матеј Јакимовски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 14:00
Истражувачка анализа на граф податоци генерирани од систем за препорака на филмови
  Студент 151051 - Александра Лозановска
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Мирослав Мирчев
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 16:00
Истражувачка анализа на податочен граф генериран од систем за препорака на музика
  Студент 153044 - Стефанија Здравева
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Мирослав Мирчев
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 15:00
Развивање на современи веб апликации во Python Django
  Студент 155038 - Бојан Анчев
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Споредбена анализа на националниот маркетинг со светските маркетинг трендови
  Студент 163020 - Александра Главинова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 09:30
Примена на трансформер модели во обработка на твитер објави на тема третман на болести со лекови
  Студент 151068 - Викторија Ристова
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 30.10.2020
  Време на одбрана 13:30
Имплементација на систем кој ќе генерира динамички форми за анкетирање со употреба на Reactive Design Patterns
  Студент 163043 - Матеј Богданоски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на можностите на јата од дронови
  Студент 152002 - Надица Пиличева
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Војдан Ќорвезироски
  Датум на одбрана 06.11.2020
  Време на одбрана 16:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начинот на имплементација на ИКТ во Моzilla
  Студент 141201 - Теодора Спасовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 19.11.2020
  Време на одбрана 17:15
Улогата на Salesforce Marketing Cloud во маркетингот на една компанија
  Студент 151066 - Сара Андреевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 13:15
Веб апликација за следење и споредба на цени на видео игри
  Студент 151107 - Мирослав Вучевски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 30.03.2021
  Време на одбрана 13:30
Eлeктрoнcкиoт бизниc и oнлajн тргoвиjaтa вo функциja нa пoдoбрувaњe нa дeлoвнoтo рaбoтeњe нa кoмпaниитe
  Студент 163031 - Даме Ивановски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.10.2020
  Време на одбрана 15:00
Анализа на концептуалните разлики помеѓу Angular и AngularJS
  Студент 151011 - Василија Јовчевска
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 16:00
Проширување на CodeCPP - Moodle plugin за тестирање на знаења од програмирање во C++ и анализа на сложеност на програмски кодови
  Студент 121231 - Валентин Амбароски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Методија Јанчески
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 16.11.2020
  Време на одбрана 12:30
Развој на Веб апликација за рецепти
  Студент 161014 - Игор Стаматоски
  Ментор Александра Дединец
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
ИКТ во креативните индустрии
  Студент 163016 - Ане Илиевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 09.10.2020
  Време на одбрана 12:45
Холограми: Историја, примена и бизнис можности
  Студент 131134 - Дора Локвенец
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 13:00
Salesforce Sales Cloud
  Студент 153022 - Борјан Јовановски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 08.10.2020
  Време на одбрана 18:00
Систем за креирање и следење на семинарски работи
  Студент 163055 - Албин Бафтијаровски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 15.10.2020
  Време на одбрана 15:30
ИКТ во креативните индустрии – анализа на апликации за монтажа во филмската индустрија
  Студент 163018 - Дона Ѓорѓиевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.10.2020
  Време на одбрана 15:45
САП ВИМ (Vendor Invoice Management), додавка од ОТ (OpenText) на САП ЕРП системи за ефикасно управување со фактури
  Студент 95010 - Горан Талевски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Софтверски систем за комерцијално материјално и финансово работење
  Студент 161243 - Виктор Аспровски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Automation of database modeling by identification of candidate keys with NLP and ML algorithms
  Студент 161509 - Душица Јанковиќ
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Соња Гиевска
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Elastic Redmine Implementation using AWS Services
  Студент 161522 - Љупчо Стефанов
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Војдан Ќорвезироски
  Датум на одбрана 10.11.2020
  Време на одбрана 17:00
Пријави велосипед
  Студент 131124 - Филип Кочевски
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 18.11.2020
  Време на одбрана 13:00
Веб апликација за менаџирање на пливачки клубови
  Студент 151183 - Ивана Стојаноска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 15.03.2021
  Време на одбрана 14:03
Систем за евидентирање на сообраќајни незгоди - Car Accident Management System
  Студент 153117 - Давид Мицевски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Salesforce App Cloud
  Студент 141057 - Оливера Бојчевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 09.10.2020
  Време на одбрана 16:30
Употреба и анализа на програмскиот пакет Blender за целосен развој на тродимензионален анимиран сегмент
  Студент 143075 - Антонио Димовски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Катарина Тројачанец
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Платформа за извлекување на знаење поврзано со лекови од медицински текстови
  Студент 165009 - Јована Добрева
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Наси Јофче
  Датум на одбрана 09.10.2020
  Време на одбрана 18:00
Автоматско тестирање на веб апликации со Robot Framework
  Студент 152047 - Тодор Димов
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 28.01.2021
  Време на одбрана 15:30
Изработка на персонален асистент за финансии
  Студент 161165 - Кристијан Крстев
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
ProblemSolver: Платформа за подршка на решавање на проблеми
  Студент 153132 - Дарко Ромовски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 30.12.2020
  Време на одбрана 15:00
Систем за само-евалуација наменет за високо образование.
  Студент 163122 - Димитар Китановски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за креирање и менаџирање на нарачки на храна од кафетерија
  Студент 151065 - Валерија Манасиева
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 14:00
Salesforce eCommerce Cloud
  Студент 153075 - Тамара Кариќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 25.09.2020
  Време на одбрана 10:00
Веб апликација за библиотека
  Студент 163027 - Александра Пенчева
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 27.10.2020
  Време на одбрана 13:00
Веб апликација за изнајмување на сметување
  Студент 161041 - Методи Наков
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за зголемување на продуктивноста и следење на сопствениот буџет
  Студент 163008 - Андријана Пандуловска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Примена на Јупитер тетратки за интерактивна визуелизација на снимки од квантитативна магнетна резонанца
  Студент 151007 - Мартина Бошковска
  Ментор Љупчо Коцарев
  Член 1 Никола Стиков
  Член 2 Димитар Трајанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Ненадгледуван модел за кластерирање на македонски дијалектни зборови според нивниот корен
  Студент 161023 - Сандра Тренеска
  Ментор Љупчо Коцарев
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Кире Триводалиев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Изработка на веб апликација за споделување на меѓуградски превоз
  Студент 163026 - Филип Тодоров
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
BLANKET CLUSTERER: Хиерархиски и генерички python модул за кластерирање на податоци потребни за обработка на природни јазици
  Студент 161048 - Константин Богданоски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 23.09.2020
  Време на одбрана 17:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Sweetgreen
  Студент 121190 - Александар Митев
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 25.09.2020
  Време на одбрана 14:00
Автоматизација и оркестрација на мрежи со помош на Cisco NSO
  Студент 161042 - Ана-Марија Тиловска
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Александра Дединец
  Член 2 Војдан Ќорвезироски
  Датум на одбрана 14.01.2021
  Време на одбрана 17:00
SMART app - iOS мобилна апликација која помага во социјалниот развој на деца со аутизам
  Студент 161040 - Христијан Анастасовски
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Татјана Зорчец
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Најкористени алатки за бизнис аналитика
  Студент 163200 - Александар Јањиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 25.09.2020
  Време на одбрана 12:00
Disconics: Веб апликација за мониторирање на попусти на техника и апарати за домаќинство
  Студент 163097 - Кристина Мироновска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 30.09.2020
  Време на одбрана 18:00
Откривање на лажни вести со користење на Doc2Vec алгоритмот и различни методи за класификација
  Студент 165059 - Добринка Јанакиева
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Соња Гиевска
  Член 2 Кире Триводалиев
  Датум на одбрана 06.11.2020
  Време на одбрана 15:00
Веб платформа за психолошка поддршка на граѓаните
  Студент 132082 - Александар Ѓоргиевски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Continuous Integration / Continuous Delivery на веб апликација со помош на Jenkins.
  Студент 161047 - Небојша Тодоровиќ
  Ментор Боро Јакимовски
  Член 1 Горан Велинов
  Член 2 Панче Рибарски
  Датум на одбрана 06.10.2020
  Време на одбрана 09:00
Sentiment Analysis in Twitter Data with Graph Structures and Deep Learning
  Студент 161528 - Филип Маркоски
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Соња Гиевска
  Член 2 Фросина Стојановска
  Датум на одбрана 10.09.2020
  Време на одбрана 10:00
Изработка на iOS апликација HabitTracker
  Студент 111129 - Моника Илиевска
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 01.10.2020
  Време на одбрана 10:00
HR-бот - систем за автоматско процесирање на пораки во доменот на управување со човечки ресурси
  Студент 153196 - Предраг Дишленковиќ
  Ментор Владимир Здравески
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 15:30
Платформа за е-продажба на гитари
  Студент 143052 - Илија Лалковски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Систем за безбедно чување на документи
  Студент 153048 - Петар Пехчевски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Автоматско Тестирање со Selenium WebDriver
  Студент 122006 - Наталија Велкоска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Христина Михајлоска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 29.10.2020
  Време на одбрана 12:00
Апликација за биро за мигранти
  Студент 123097 - Ивана Кичева
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 13.01.2021
  Време на одбрана 13:00
Веб апликација за резервирање на простории на ФИНКИ
  Студент 163002 - Јоана Теофиловска
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 09.10.2020
  Време на одбрана 15:00
Continuous Integration / Continuous Deployment на микросервиси со Azure DevOps
  Студент 151138 - Михајло Димовски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 16.10.2020
  Време на одбрана 11:00
Предвидување на врски во мрежа на директно тргување со биткоини (Bitcoin OTC Network)
  Студент 161144 - Оливер Таневски
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Мирослав Мирчев
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Платформа за наоѓање ресторани и резервации
  Студент 165025 - Кристијан Ангеловски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Катарина Тројачанец
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за изнајмување на возила
  Студент 161043 - Сашо Ристески
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Дигитален маркетинг во политички изборни кампањи
  Студент 131059 - Бојана Ѓорѓиева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Весна Димитриевска Ристовска
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 20.08.2020
  Време на одбрана 11:00
Веб апликација за земјоделски производи
  Студент 141197 - Кадир Али
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Бојана Котеска
  Член 2 Влатко Спасев
  Датум на одбрана 03.02.2021
  Време на одбрана 14:30
Развој на веб апликација за организирање на админстративни обрвски во фирма
  Студент 161209 - Благојче Мојаноски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Милош Јовановиќ
  Датум на одбрана 08.10.2020
  Време на одбрана 14:00
Веб платформа за посредување при превоз
  Студент 151155 - Васко Јованоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 09.10.2020
  Време на одбрана 12:00
Application of Machine learning in Cryptanalysis concerning algorithms from Symmetric Cryptography
  Студент 161536 - Милена Ѓорѓиевска-Перушеска
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Стефан Андонов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Систем за препораки за изборни предмети на ФИНКИ
  Студент 161006 - Јована Христова
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Наси Јофче
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Паметно огледало
  Студент 153008 - Алек Андонов
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 16.10.2020
  Време на одбрана 12:00
Развој на алатка за пребарување на библиотеки за масена спектрометрија, применета за идентификација на органски соединенија
  Студент 151084 - Теодора Герасимоска
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Панче Рибарски
  Член 2 Милка Љончева
  Датум на одбрана 16.11.2020
  Време на одбрана 18:00
Security Assertion Markup Language (SAML) протокол, негова имплементација и употреба
  Студент 12807 - Божидар Андев
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Александра Поповска Митровиќ
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Андроид апликација за наоѓање/издавање сместување
  Студент 161203 - Илија Петров
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Наси Јофче
  Датум на одбрана 23.09.2020
  Време на одбрана 18:00
Машинско учење во криптографија
  Студент 141010 - Живкица Ивановска
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Социјална веб плаформа за помош во учење
  Студент 143113 - Илија Станинов
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 23.09.2020
  Време на одбрана 16:00
Сервис за верификација на email адреси со користење на Amazon Web Services и Serverless Framework
  Студент 151032 - Благородна Павлоска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 13.07.2021
  Време на одбрана 14:00
Систем за мерење на бучава
  Студент 141150 - Ончо Мешков
  Ментор Андреја Наумоски
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Коста Митрески
  Датум на одбрана 03.11.2020
  Време на одбрана 12:00
Систем за електронска трговија со една инстанца за повеќе продавници
  Студент 151031 - Христина Копривњак
  Ментор Љупчо Антовски
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Милош Јовановиќ
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Платформа за Б2Б трговија
  Студент 161090 - Ана Стојаноска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 11.11.2020
  Време на одбрана 17:00
“Дневни рутини” – Мобилна апликација за деца со аутизам
  Студент 153064 - Елена Диманоска
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 19.04.2021
  Време на одбрана 16:00
Паметно земјоделство базирано на IoT
  Студент 155024 - Јорданчо Митев
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 24.08.2020
  Време на одбрана 11:00
Прецизна класификација на слики со помош на пренесено учење и ДНМ
  Студент 161030 - Марко Маркоски
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Сузана Лошковска
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 29.10.2020
  Време на одбрана 10:15
Unity како погонувач за развој на едукативна игра од областа на информатиката
  Студент 132049 - Кристиан Филиповски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 24.07.2020
  Време на одбрана 12:30
Explorations into graph-based recommender systems
  Студент 161517 - Ѓорѓина Цениќ
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Фросина Стојановска
  Датум на одбрана 19.08.2020
  Време на одбрана 10:00
Андроид апликација за споделување на превоз
  Студент 156012 - Антонио Крстевски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Употреба на Web Scraping како извор на податоци во веб апликација
  Студент 153065 - Мартин Лазаревски
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 08.10.2020
  Време на одбрана 18:00
Геосоцијална андроид апликација
  Студент 156013 - Александар Крстевски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 19.08.2020
  Време на одбрана 19:00
Платформа за споделување и изнајмување на облека
  Студент 161501 - Ана Тодоровска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 15.09.2020
  Време на одбрана 18:00
Алгоритми и податочни множества за учење кај автономни возила
  Студент 163107 - Оливер Бранковиќ
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 04.09.2020
  Време на одбрана 14:00
Веб апликација за студентската работна програма Work and Travel
  Студент 155026 - Тамара Премческа
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 21.10.2020
  Време на одбрана 15:00
Предвидување на аерозагадување со рекурентни невронски мрежи
  Студент 151015 - Зафир Стојановски
  Ментор Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Супер-резолуција на микроскопски слики од ткива со примена на GAN
  Студент 171055 - Нора Николоска
  Ментор Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 31.07.2020
  Време на одбрана 11:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во платформата Pinterest
  Студент 123036 - Христина Клинчарова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 09.10.2020
  Време на одбрана 13:30
Развивање на Mобилни Aпликации со React Native и Redux
  Студент 145018 - Стефан Кржовски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Наси Јофче
  Датум на одбрана 19.08.2020
  Време на одбрана 17:00
Веб апликација во Elixir за правење и менаџирање нарачки за ресторани
  Студент 143063 - Бесник Шабани
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 27.05.2020
  Време на одбрана 17:30
Електронска библиотека за размена на дигитални и физички книги
  Студент 153024 - Наум Поп-Стефанија
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 08.07.2020
  Време на одбрана 18:00
Веб апликација за помош на граѓаните во време на пандемија
  Студент 153053 - Фросина Крстеска
  Ментор Магдалена Костоска
  Член 1 Бојана Котеска
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 18.11.2020
  Време на одбрана 12:00
Повеќе-нивовски пристап за автоматска идентификација на корисници кои шират говор на омраза на Твитер
  Студент 161002 - Марјан Ралевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Слободан Калајџиски
  Датум на одбрана 21.07.2020
  Време на одбрана 17:30
Машински превод со помош на длабоко учење: Споредба и евалуација на алгоритми за декодирање
  Студент 131531 - Јован Богоески
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Мартина Тошевска
  Датум на одбрана 21.05.2021
  Време на одбрана 11:00
Креирање на лаборатории за сајбер безбедност
  Студент 133149 - Дарко Андреевски
  Ментор Анастас Мишев
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Војдан Ќорвезироски
  Датум на одбрана 16.07.2020
  Време на одбрана 21:07
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Grab
  Студент 151018 - Ирена Суклоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 16.04.2020
  Време на одбрана 17:45
Бизнис и маркетинг стратегиите на ,,The Walt Disney Company”
  Студент 151075 - Бојана Наумовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 09.10.2020
  Време на одбрана 14:15
Scrumban агилна методологија како хибрид од Scrum и Kanban
  Студент 131193 - Иван Саздовски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 10:15
Користење на Metaspolit за анализа на безбедност на системи
  Студент 141063 - Сара Зеќо
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 11.06.2020
  Време на одбрана 16:00
Salesforce Marketing Cloud
  Студент 153016 - Нида Карамети
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 16.04.2020
  Време на одбрана 17:00
Анализа на кошаркарски натпревар во НБА со примена на вериги на Марков
  Студент 2208 - Данчо Матев
  Ментор Александра Поповска Митровиќ
  Член 1 Верица Бакева Смиљкова
  Член 2 Весна Димитрова
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за менаџмент на БЕСТ Скопје
  Студент 141540 - Емил Николовски
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Бојана Котеска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 20.07.2020
  Време на одбрана 15:00
"Учиме со Нао" - Aпликација за деца со Аутизам
  Студент 142076 - Викторија Велиновска
  Ментор Невена Ацковска
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 13.01.2021
  Време на одбрана 12:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и примената на ИКТ во Intel
  Студент 112086 - Стефан Стевановски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 15.12.2020
  Време на одбрана 17:00
Улогата на IoT во современиот бизнис со посебен осврт кон Salesforce IoT
  Студент 163275 - Иван Димов
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 21.04.2020
  Време на одбрана 17:45
Анализа на хардверскиот генератор на случајни броеви InfNoise и негово тестирање
  Студент 142006 - Ѓорче Цековски
  Ментор Весна Димитрова
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Платформа за креирање и споделување на настани
  Студент 151040 - Стефанија Трајкова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Магдалена Костоска
  Датум на одбрана 18.05.2021
  Време на одбрана 14:00
Приказ и симулација на течности во виртуелна реалност
  Студент 141209 - Михаил Даниловски
  Ментор Катарина Тројачанец
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Креирање на JavaScript библиотека Web2VR за A-Frame виртуелна реалност
  Студент 151170 - Кристијан Трајковски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Сузана Лошковска
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Модул за интеграција помеѓу електронска продавница и ERP систем со користење Docker платформа
  Студент 143200 - Дарко Велковски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
API за генерирање на групи за организација на настава
  Студент 151151 - Вероника Ѓорева
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Фитнес распоред за тренинзи и исхрана
  Студент 161076 - Доне Киров
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Методологии за развој на софтвер
  Студент 151079 - Марија Давчевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 15.04.2020
  Време на одбрана 17:45
Анализа на JPEG компресија на слики
  Студент 153037 - Фросина Гичева
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 11.03.2021
  Време на одбрана 11:00
Основи за развивање на IoT апликации
  Студент 132008 - Матија Андреевска
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 02.04.2020
  Време на одбрана 14:00
Имплементација на E-commerce веб страна со помош на SAP Commerce Cloud v2 - Hybris и Spartacus
  Студент 121067 - Ѓорге Љоков
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Chatbot апликација со користење на Microsoft Azure платформата
  Студент 121155 - Филип Калковалиев
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 18.05.2020
  Време на одбрана 18:00
Веб апликација за online продажба на полиси за осигурувањe
  Студент 153058 - Александар Стојаноски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Дизајн на агент-играч за играта Connect4 базиран на учење со поттикнување
  Студент 151063 - Вилијан Монев
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана 21.05.2020
  Време на одбрана 12:00
Имплементација на решение за паметен дом базирано на интернет на нештата
  Студент 151058 - Андреј Јованов
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 10.04.2020
  Време на одбрана 16:00
Веб апликација за менаџирање на вработени
  Студент 153006 - Катерина Ристевска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Александра Дединец
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 11:00
Продукција на мобилни игри
  Студент 13235 - Тамара Марковска
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 02.03.2020
  Време на одбрана 11:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во The Walt Disney Company
  Студент 153194 - Марија Митрева
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 13.07.2020
  Време на одбрана 11:00
Анализи на иновацијата, бизнис моделот и начинот на примена на ИКТ во Shopify
  Студент 153051 - Мери Милошевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 21.04.2020
  Време на одбрана 18:30
Програма на e-жителство (дел од е-Естонија)
  Студент 122094 - Кристијан Петковски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 12.05.2020
  Време на одбрана 10:00
Еволуцијата низ верзиите на Microsoft Dynamics AX и практики за развивање на дополнителни функционалности
  Студент 141090 - Игор Јосифоски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 07.07.2020
  Време на одбрана 17:30
Веб апликација за купување на лекови
  Студент 151059 - Ице Петрески
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Интегриран систем за паметно село
  Студент 142051 - Филип Јосифоски
  Ментор Владимир Здравески
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 11.06.2020
  Време на одбрана 17:15
Веб сајт на основно училиште "Ванчо Китанов" од Пехчево
  Студент 112046 - Стојан Јовевски
  Ментор Весна Димитриевска Ристовска
  Член 1 Наташа Илиевска
  Член 2 Методија Јанчески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата,бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Алибаба
  Студент 141145 - Ирем Мејзини
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Дејан Спасов
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 21.04.2020
  Време на одбрана 17:00
Споредбена анализа на е-влада во Македонија и Данска
  Студент 145067 - Милан Аќиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 25.09.2020
  Време на одбрана 11:00
CareerGreet: Онлајн платформа за изведување на пракса
  Студент 173291 - Хадис Сулејмани
  Ментор Моника Симјаноска
  Член 1 Александра Поповска Митровиќ
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 26.10.2020
  Време на одбрана 19:00
Подем на интернет инфраструктурата во мултимедијалните мрежи
  Студент 133122 - Стојанче Ќировски
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 07.05.2020
  Време на одбрана 11:00
Развојно тестирање при изградба на социјален медиум во Ларавел 6
  Студент 128018 - Фросина Стојановска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Тестирање на функционалноста и безбедноста на WordPress
  Студент 151119 - Ива Петровиќ
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 14.02.2020
  Време на одбрана 12:00
Веб платформа за управување со бизнис процес за откуп
  Студент 142035 - Ивана Димитровска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 09.06.2020
  Време на одбрана 12:00
Алатки за проектен менаџмент и нивна примена кај агилните методологии
  Студент 133016 - Ангелина Маркова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Модел за препорака на цена за нови AirBnB огласи
  Студент 153050 - Ненад Трајковиќ
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Билјана Стојкоска
  Датум на одбрана 28.01.2020
  Време на одбрана 14:00
Апликација за менаџирање на понуди на теретани
  Студент 151047 - Марија Трајкова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 01.02.2021
  Време на одбрана 11:15
Веб аплкација за менаџирање на работата на хотел
  Студент 141094 - Мирко Славковски
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Билјана Стојкоска
  Датум на одбрана 09.06.2020
  Време на одбрана 13:00
Платформа за генерирање извештаи од следење на личната ефикасност при остварување на зацртани цели
  Студент 151122 - Бобан Сугарески
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 18.11.2020
  Време на одбрана 13:30
Веб апликација за пребарување и преглед на информации за филмови од повеќе извори
  Студент 151109 - Борче Велков
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 14.07.2020
  Време на одбрана 19:30
Квантни компјутери и алгоритми
  Студент 155025 - Мартин Трајков
  Ментор Ласко Баснарков
  Член 1 Љупчо Коцарев
  Член 2 Владимир Трајковиќ
  Датум на одбрана 23.01.2020
  Време на одбрана 10:00
Споредбена анализа на агилни методологии за развој на софтвер
  Студент 125058 - Ана Дрндаревска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 05.02.2020
  Време на одбрана 12:00
Развој на игра со користење на ГОАП парадигмата
  Студент 131160 - Александар Петрушевски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 02.09.2020
  Време на одбрана 19:00
Step By Step - Едукативна игра за алгоритамско размислување
  Студент 151506 - Дамјан Најдов
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Платформа за автоматизирана евалуација на веб апликации со користење на Docker контејнери
  Студент 151160 - Ален Станков
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 09.04.2020
  Време на одбрана 16:30
Евалуација на обуката на наставниците и наставната програма за предметот Работа со компјутер и основи на програмирање во основното образование
  Студент 151513 - Петар Пројчевски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 13.02.2020
  Време на одбрана 15:30
Методологии и алатки за тестирање на софтвер
  Студент 113001 - Александар Алексовски
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 21.07.2020
  Време на одбрана 12:00
Платформа за наоѓање доктори, закажување на термини и менаџирање на пациенти
  Студент 131083 - Борче Глафче
  Ментор Панче Рибарски
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Апликација за менаџирање на локална библиотека во ИТ компанија
  Студент 153009 - Мартин Наумоски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Марија Михова
  Член 2 Билјана Стојкоска
  Датум на одбрана 17.01.2020
  Време на одбрана 14:01
Детекција на Атријална Фибрилација со методи на машинско учење
  Студент 151062 - Димитри Дојчиновски
  Ментор Марјан Гушев
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Scooty - Хибридна апликација за овозможување на споделен транспорт со електрични тротинети
  Студент 151039 - Марина Неделчева
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Андроид апликација за правење нарачки и нивна наплата за ресторани
  Студент 131079 - Марио Бошковски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 24.03.2021
  Време на одбрана 13:00
Веб-базирана апликација за статистичка анализа на податоци за генска експресија
  Студент 125017 - Ивана Колевска
  Ментор Александра Поповска Митровиќ
  Член 1 Верица Бакева Смиљкова
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 26.12.2019
  Време на одбрана 12:00
Примена на напреден систем за анализа на податоци во високообразовни институции – предизвици и решенија
  Студент 132037 - Игор Кировски
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за туристички агенди
  Студент 151052 - Драгана Јакимова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за менаџирање вендинг машини
  Студент 121001 - Мартин Милутиновиќ
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Опис на техники за тестирање за веб апликации
  Студент 153084 - Симона Митреска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 08.05.2020
  Време на одбрана 17:00
Realtime пратформа за пракси и вработувања
  Студент 155005 - Габриела Ѓоргиевска
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 23.12.2019
  Време на одбрана 13:30
Веб апликација за споделување превоз
  Студент 153057 - Атанас Николовски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб каталог за кулинарски совети и рецепти
  Студент 153041 - Цветанка Николовска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Техники за одржување и еволуција на затекнат код
  Студент 135011 - Огнен Ѓоргиевски
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Паметна мобилна апликација за водење на медицинска терапија
  Студент 143025 - Сашо Никудиноски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 23.12.2019
  Време на одбрана 12:00
Автоматизирање на процесот на нарачка и продажба на рачно ткаени производи според спецификациите на купувачите
  Студент 141139 - Ана Гоцевска
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 01.06.2020
  Време на одбрана 17:30
Систем за нарачка на храна од ресторани
  Студент 153018 - Никола Соколов
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 21.02.2020
  Време на одбрана 11:00
Веб платформа за размена на услуги
  Студент 153066 - Филип Божиновски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 15.01.2020
  Време на одбрана 12:00
Анализа и компарација на брокерите ActiveMQ, RabbitMQ и Apache Kafka
  Студент 143131 - Беркан Теловски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за управување со задачи - SimpleTask
  Студент 131066 - Јорго Трандафиловски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 27.10.2020
  Време на одбрана 12:10
Веб платформа за возни линии
  Студент 153031 - Трајче Велев
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа и изградба на модул во Microsoft Dynamics NAV
  Студент 153126 - Афродита Јовановска
  Ментор Андреја Наумоски
  Член 1 Коста Митрески
  Член 2 Билјана Стојкоска
  Датум на одбрана 10.09.2021
  Време на одбрана 11:00
Апликација за поврзување на доктори и пациенти
  Студент 151044 - Елена Настевска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој и имплементација на веб апликација за онлајн купување
  Студент 131050 - Стојан Стамков
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 08.04.2021
  Време на одбрана 12:30
XESame - алатка за конвертирање на податоци за деловни процеси од релациона база на податоци во дневник на настани
  Студент 143014 - Љубица Крушаровска
  Ментор Георгина Мирчева
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 27.11.2019
  Време на одбрана 15:00
Сензори и сензорски мрежи кај моторцикли
  Студент 112079 - Стефан Ристовски
  Ментор Анастас Мишев
  Член 1 Соња Филипоска
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана 28.01.2020
  Време на одбрана 13:00
Анализа и споредба на SQL Server Memory-Optimized и Columnstore решениja
  Студент 127017 - Александар Велкоски
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 19.12.2019
  Време на одбрана 11:00
Преглед на техники и алатки за процесирање на аудио сигнали
  Студент 153010 - Софија Шишевска
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Александра Дединец
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 14.07.2020
  Време на одбрана 11:30
Детекција на објекти во реално време
  Студент 151024 - Душко Клинчаров
  Ментор Андреа Кулаков
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 19.12.2019
  Време на одбрана 10:00
Систем за управување со настава во средни училишта - High School Management System
  Студент 151060 - Ана-Марија Темелкоска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за книга со рецепти со Angular Framework
  Студент 111168 - Филип Петровски
  Ментор Милош Јовановиќ
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 25.02.2020
  Време на одбрана 13:00
Образовен софтвер со код едитор за html, css и javascript
  Студент 153099 - Елена Симиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 13.11.2019
  Време на одбрана 15:30
Систем за пребарување и онлајн слушање на музика
  Студент 151070 - Мартин Штерјоски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
2Д игра во Swift со SpriteKit (2D game in Swift with SpriteKit)
  Студент 132052 - Мартин Стаменковски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 23.09.2020
  Време на одбрана 14:00
Обработка на текст од кратки биографии напишани на македонски и англиски јазик
  Студент 151091 - Андреј Илиевски
  Ментор Соња Гиевска
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Слободан Калајџиски
  Датум на одбрана 04.05.2020
  Време на одбрана 17:00
Апликација за управување со отсуства за повеќе мобилнни платформи
  Студент 136009 - Александар Андонов
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 09.03.2020
  Време на одбрана 14:00
Паралелни складишта на податоци - архитектура на платформата MS APS
  Студент 133013 - Стефан Симоновски
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Боро Јакимовски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Систем за поднесување барањa за одмор
  Студент 143122 - Кире Арсовски
  Ментор Ивица Димитровски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 24.12.2019
  Време на одбрана 11:00
Scrum, Kanban, Lean, и Extreme Programming (XP) агилни методологии
  Студент 141521 - Тијана Радиќ
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 20.08.2020
  Време на одбрана 12:00
Развој на веб апликација за споделување на меѓуградски превоз низ Македонија
  Студент 131209 - Тони Бошковски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 08.04.2021
  Време на одбрана 12:15
Микросервисна платформа за онајн продажба и следење на нарачки
  Студент 151111 - Андреј Димитриоски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Сашо Граматиков
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 08.10.2020
  Време на одбрана 13:30
Агрегатор за продавници на мобилни уреди
  Студент 141208 - Давид Симеоновски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Huawei
  Студент 132079 - Танкица Ристова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 13.11.2019
  Време на одбрана 15:00
Веб апликација за менаџирање на универзитетските проекти
  Студент 141074 - Христина Хаџиева
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Moodle plugin за тестирање на знаења од програмирање во C++
  Студент 141505 - Денис Мазникар
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 17.12.2019
  Време на одбрана 14:00
Мобилна апликација за рационализација на употребата на сопствените превозни средства во сообраќајот како поттик на зачувување на еколошката средина
  Студент 151093 - Каљтрин Исмаили
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 14.04.2020
  Време на одбрана 17:00
Веб апликација за бејбиситери
  Студент 118016 - Љупчо Ќириќ
  Ментор Владимир Здравески
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 31.10.2019
  Време на одбрана 09:00
Електронско тестирање за знаења од програмирање преку автоматски генерирани програмски кодови
  Студент 141520 - Александар Андевски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 24.10.2019
  Време на одбрана 17:00
Примена на криптовалути
  Студент 122017 - Наталија Давчевска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 01.11.2019
  Време на одбрана 13:00
Платформа за резервација на термини во спортски објект
  Студент 143020 - Васил Каракулев
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Изработка на веб апликација за онлајн продавница со помош на Firebase како Backend-as-a-Service
  Студент 153092 - Мите Ташков
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана 28.09.2020
  Време на одбрана 15:00
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во AMD
  Студент 141040 - Војо Тенев
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 12.11.2019
  Време на одбрана 15:45
Процес на тестирање на софтвер со примена на скрам методологија
  Студент 121069 - Елеонора Гигоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 31.10.2019
  Време на одбрана 14:00
Безбедносни слабости на безжични уреди за специјализирана намена
  Студент 151123 - Ана Неркова
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 15.11.2019
  Време на одбрана 12:00
Управување со предиктивни модели во Structured Streaming на Spark платформата
  Студент 151022 - Бојан Евкоски
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Соња Гиевска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Развој на веб апликација за преглед на спортски натпревари во реално време
  Студент 151127 - Емил Поповски
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Петре Ламески
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 06.12.2019
  Време на одбрана 12:30
Веб апликација за автоматско генерирање на фактури
  Студент 155004 - Димитар Пажик
  Ментор Билјана Стојкоска
  Член 1 Ефтим Здравевски
  Член 2 Александра Дединец
  Датум на одбрана 11.02.2020
  Време на одбрана 09:15
Платформа за продавање на земјоделски производи
  Студент 151539 - Слободан Клетников
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 25.01.2021
  Време на одбрана 14:00
Веб платформа за алтернативен туризам
  Студент 131153 - Игор Костески
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Мирослав Мирчев
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Симулација на физички својства на цврсти тела (rigid bodies) во Blender 3D
  Студент 143021 - Фидан Јованов
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Сузана Лошковска
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
СОЦИЈАЛНА МРЕЖА ЗА ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ (MY PET)
  Студент 13407 - Томислав Мицевски
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 21.10.2019
  Време на одбрана 11:00
Администрација на мрежен пристап со користење на Cisco ISE
  Студент 132015 - Горан Јанкуловски
  Ментор Соња Филипоска
  Член 1 Анастас Мишев
  Член 2 Филип Блажевски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа и визуелизација на музички трендови со Neo4j
  Студент 141092 - Ангела Митровска
  Ментор Кире Триводалиев
  Член 1 Слободан Калајџиски
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 25.10.2019
  Време на одбрана 12:00
Salesforce Service Cloud
  Студент 141013 - Марија Велкова
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 12.11.2019
  Време на одбрана 15:00
Имплементација на играта Snake 2.0 користејќи SwiftUI
  Студент 143099 - Владимир Танев
  Ментор Љупчо Антовски
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за поставување на прашања во слободен говор и визуализација на резултатите
  Студент 151029 - Давид Ристов
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Владимир Трајковиќ
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Систем за распоред на дежурства за ФИНКИ
  Студент 151503 - Невена Стојанова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 26.02.2020
  Време на одбрана 10:30
Систем за теренско работење со користење на Progressive Web App
  Студент 155053 - Филип Симоновски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана 26.05.2020
  Време на одбрана 15:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Фејсбук
  Студент 145035 - Суат Фазлиу
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана 31.10.2019
  Време на одбрана 10:00
Metricity - Запознај го својот клиент
  Студент 151034 - Дарио Марковски
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Ѓорѓи Маџаров
  Датум на одбрана 11.06.2020
  Време на одбрана 11:45
Анализа на податоци од фудбалски натпревари со Длабоко учење
  Студент 131178 - Стефан Маркоски
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана 17.10.2019
  Време на одбрана 12:30
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Airbnb
  Студент 133012 - Тања Трифуновска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Георгина Мирчева
  Член 2 Александар Тенев
  Датум на одбрана 14.10.2019
  Време на одбрана 09:00
Развој на едукативна игра за Андроид
  Студент 141027 - Теодора Петровска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Милош Јовановиќ
  Член 2 Андреја Наумоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на метагеномски податоци
  Студент 141052 - Стефани Костадиновска
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 08.11.2019
  Време на одбрана 09:30
Мониторирање на индикатори на апликации за здравство
  Студент 153017 - Кристина Трајковска
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 31.10.2019
  Време на одбрана 14:00
Влијанието на гејминг индустријата - придобивка за модерното општество
  Студент 123058 - Филип Костадиноски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Владимир Здравески
  Датум на одбрана 14.10.2019
  Време на одбрана 09:00
Платформа за е-учење и м-учење руски јазик
  Студент 111089 - Ѓорѓи Јанчески
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Весна Димитриевска Ристовска
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана 24.10.2019
  Време на одбрана 10:30
Анализа на музички трендови во географски мрежи
  Студент 151156 - Лидија Јовановска
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Мирослав Мирчев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Директориум за листање на велосипеди - BikeDirectory
  Студент 153001 - Верица Матовиќ
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Амазон
  Студент 117027 - Кристина Топузовска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Магдалена Костоска
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 20.11.2020
  Време на одбрана 16:30
Банки на обележја (Feature Stores) во скалабилни решенија за машинско учење и нивна имплементација
  Студент 151055 - Кристијан Колев
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Игор Мишковски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана 10.03.2020
  Време на одбрана 13:00
Анализа и имплементација на UX шаблони за управување со Организациска Структура
  Студент 143162 - Иван Петровски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 29.10.2019
  Време на одбрана 11:00
Анализа и имплементација на шаблони за управување со Организациска Структура
  Студент 143093 - Александар Бујароски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 30.10.2019
  Време на одбрана 10:00
Web платформ за генерирање Jasper извештаи со Spring Boot и React.
  Студент 141503 - Марина Ѓоргиева
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 26.11.2019
  Време на одбрана 13:30
Споредбена анализа на Amazon Web Services и Microsoft Azure
  Студент 153002 - Ангела Климоска
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 08.06.2020
  Време на одбрана 11:30
Алтернативно процесирање во трактографија на невродегенеративни болести
  Студент 151038 - Виктор Домазетоски
  Ментор Љупчо Коцарев
  Член 1 Мирослав Мирчев
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Социјална мрежа за студенти базирана на full-stack скалабилна архитектура во .net core и angular
  Студент 131537 - Дарко Мешковски
  Ментор Димитар Трајанов
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 22.10.2019
  Време на одбрана 09:00
Компјутерско размислување и негова примена во образованието
  Студент 151099 - Мирослав Митровски
  Ментор Миле Јованов
  Член 1 Невена Ацковска
  Член 2 Емил Станков
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Изработка на платформа за пријавување на проблеми
  Студент 131188 - Антонио Анѓелкоски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за вежбање на читање
  Студент 151026 - Елена Ѓорѓиоска
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Модели за пресметување крвен притисок од ЕКГ сигнал
  Студент 151006 - Стефан Кочев
  Ментор Ана Мадевска Богданова
  Член 1 Моника Симјаноска
  Член 2 Томе Ефтимов
  Датум на одбрана 17.09.2019
  Време на одбрана 15:00
Enhanced Frequent Itemset Recommender - Алгоритам за препорачување на API функции
  Студент 151013 - Јован Калајџиески
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 19.09.2019
  Време на одбрана 12:00
Систем за управување со камери за мониторинг на рути
  Студент 151072 - Влатко Спасев
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Инфраструктури за обработка на масивни потоци на податоци
  Студент 151147 - Филип Пројчески
  Ментор Горан Велинов
  Член 1 Боро Јакимовски
  Член 2 Бојан Илијоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Креирање на систем за препораки на корисник кој најдобро би одговорил дадено прашање во Q&A базирани форуми
  Студент 131020 - Иван Секованиќ
  Ментор Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Ивица Димитровски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Автоматско моделирање на бази на податоци со помош на машинско учење
  Студент 151002 - Горан Митров
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 11.11.2019
  Време на одбрана 12:00
Веб апликација за динамичко прикажување на туристички содржини
  Студент 151033 - Тијана Лазарова
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Иван Чорбев
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Естетска евалуација на слики со користење на пресметковни методи
  Студент 156010 - Драган Апостолски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Мобилна апликација за организација Notepack
  Студент 151009 - Кристина Коларовска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Веб апликација за евиденција на кандидати во автошкола
  Студент 151021 - Ана Ивановска
  Ментор Иван Китановски
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Александар Стојменски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Целосен тек на развивање на ЈRPG игра
  Студент 135034 - Никола Ангеловски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Иван Китановски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Создавање на SQL прашања од слободен говор
  Студент 151025 - Бранко Фурнаџиски
  Ментор Ефтим Здравевски
  Член 1 Билјана Стојкоска
  Член 2 Андреа Кулаков
  Датум на одбрана 26.02.2020
  Време на одбрана 10:00
Интерактивна веб апликација за е-спорт
  Студент 162017 - Александар Стојков
  Ментор Катерина Здравкова
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Бојана Котеска
  Датум на одбрана 30.08.2019
  Време на одбрана 10:00
Веб платформа за музички колектив
  Студент 141143 - Андреја Јовановски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ристе Стојанов
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Симулација на реален живот во играта GTA V со употреба на Network API
  Студент 132054 - Милан Миладиновски
  Ментор Иван Чорбев
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Бобан Јоксимоски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Архитектура за динамичко поставување на предиктивни модели во Apache Flink
  Студент 151083 - Александар Трајковски
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Иван Китановски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Споредба на перформансите помеѓу MySQL и MongoDB базите на податоци
  Студент 151001 - Сара Велјаноска
  Ментор Слободан Калајџиски
  Член 1 Кире Триводалиев
  Член 2 Илинка Иваноска
  Датум на одбрана 25.12.2019
  Време на одбрана 13:00
Анализа на побравања за систем за плаќање во угостителски објект
  Студент 153021 - Душка Мицевска
  Ментор Владимир Трајковиќ
  Член 1 Смилка Јанеска Саркањац
  Член 2 Георгина Мирчева
  Датум на одбрана 26.11.2019
  Време на одбрана 10:00
Веб апликација за менаџирање на академија со курсеви
  Студент 122047 - Мартин Захов
  Ментор Игор Мишковски
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Сашо Граматиков
  Датум на одбрана 11.02.2020
  Време на одбрана 10:30
Длабока сегментација на објекти од интерес со вештачки податочни множества
  Студент 151012 - Александар Деспотовски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 30.09.2019
  Време на одбрана 11:00
Сегментација и опишување на различни видови отпадоци во слики
  Студент 151053 - Филип Деспотовски
  Ментор Петре Ламески
  Член 1 Андреа Кулаков
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана 30.09.2019
  Време на одбрана 11:00
Анализа на мрежи добиени од генетски податоци
  Студент 131114 - Стефан Канан
  Ментор Љупчо Коцарев
  Член 1 Ана Мадевска Богданова
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Динамички конфигурирана статистичка анализа на податоци во Apache Flink
  Студент 151020 - Стефан Андонов
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 2 Иван Чорбев
  Датум на одбрана 01.10.2019
  Време на одбрана 13:30
Развој на систем за детекција на движење
  Студент 153003 - Даниел Димовски
  Ментор Љупчо Антовски
  Член 1 Гоце Арменски
  Член 2 Моника Симјаноска
  Датум на одбрана 20.11.2019
  Време на одбрана 12:00
Предиктивна анализа на временски серии со длабоки невронски мрежи
  Студент 151101 - Јане Ламески
  Ментор Ѓорѓи Маџаров
  Член 1 Ивица Димитровски
  Член 2 Ефтим Здравевски
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Инвеститорска платформа за агрегирање на податоци за компании помогната од текстуална анализа на чувства
  Студент 151049 - Филип Спасовски
  Ментор Ристе Стојанов
  Член 1 Димитар Трајанов
  Член 2 Костадин Мишев
  Датум на одбрана 12.07.2019
  Време на одбрана 09:00
Синџирот на вредности на видео игрите
  Студент 145025 - Трајче Богдановски
  Ментор Смилка Јанеска Саркањац
  Член 1 Владимир Здравески
  Член 2 Ристе Стојанов
  Датум на одбрана
  Време на одбрана
Препознавање на човечки активности со користење на пасивни инфрацрвени сензори и микробранови радар сензори
  Студент 151005 - Александра Божиноска
  Ментор Дејан Ѓорѓевиќ
  Член 1 Ѓорѓи Маџаров
  Член 2 Петре Ламески
  Датум на одбрана 06.11.2019
  Време на одбрана 10:11
Комбиниран пристап кон анализa на клучните фактори поврзани со ширењето на гласини на Твитер
  Студент 151003 - Андреј Јанчевски
  Ментор